فروش یک دستگاه پروتون سفید مدل2007

1900000000

توضیحات

9909982660600365

140091460000496611
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان ملارد

1400/09/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال منقول (مرحله اول )

در پرونده كلاسه 0000856 به موجب اجرائيه صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری ملارد ، له  پرویز باقری عليه فرزانه عدالت خواه شالکوهی محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 4/200/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته و مبلغ  5% نيم عشر در حق صندوق دولت چون نامبرده در موعد مقرر قانوني ، مفاد حكم را اجرا نكرده است حسب تقاضاي محكوم له اموال منقول محكوم علیه یک دستگاه پروتون مدل 2007 شماره شاسی plicfisl7f283755  و شماره موتور s4phnj5336  به رنگ سفید به  شماره انتظامی 158 و 66 ایران 22 از طریق اين مرجع توقيف و توسط كارشناس رسمي دادگستري به مبلغ 1/900/000/000 ریال ارزيابي گرديده است ، مقرر است مزايده در تاريخ 1400/09/23 از ساعت 08/00 الی 09/00 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری ملارد به فروش برسد. مزايده از قيمت 1/900/000/000 ریال شروع مي شود و مال متعلق به كسي است كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد ، ده درصد قيمت مزايده به صورت وجه نقد يا چك بانكي ( تضمين شده ) في المجلس از برنده مزايده دريافت مي شود و الباقي وجه ظرف مدتی كه از سوي اين مرجع تعيين مي گردد  حداكثر يك ماه از تاريخ مزايده تجاوز نخواهد كرد از خريدار اخذ به نامبرده تحويل خواهد شد در صورتي كه برنده مزايده در موعد مقرر بقيه بهاي اموال را نپردازد سپرده وی پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد شكايت راجع به تخلف از مقررات مزايده ظرف يك هفته از تاريخ فروش به دادگاه ارائه مي شود و قبل از مهلت مذكور يا قبل از اتخاذ تصميم دادگاه ( در صورت وصول شكايت ) مال به خريدار تسليم نخواهد شد ضمنا” هر شخصی مي تواند ظرف پنج روز قبل از مزايده به دفتر اجرا مراجعه و با هماهنگي اجرا از اموال بازديد و اموال مورد مزايده و بهاي آن بدين شرح است. ( یک دستگاه پروتون مدل 2007 شماره شاسی plicfisl7f283755  و شماره موتور s4phnj5336  به رنگ سفید به  شماره انتظامی 158 و 66 ایران 22 دنده اتومات قسمت شیشه جلو ترک برداشته از ناحیه سپر عقب و اطراف رنگ پریدگی و خط وخش دارد چراغ عفقب و آینه بغل شکستگی جزئی دارد آج لاستیک ها حدودا 40 درصد  )

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری ملارد – رضاپناه

 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/23ساعت8الی9