فروش یک دستگاه پرس دست سازهیدرولیکی

1500000000

توضیحات

9909982210200515

140091460000483998
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان دماوند

1400/09/01

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

***آگهی مزایده نوبت دوم***

در خصوص پرونده کلاسه 9900413 موضوع محکومیت بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره  51017851029711  صادره از هیات حل اختلاف اداره کار دماوند محکوم علیه نادرطائی صفت محکوم است  است به پرداخت مبلغ یک میلیارد و سیصد و بیست و سه میلیون و بیست و هشت هزار و هفتصد ریال بابت مطالبات کارگری در حق محکوم له و نیز اعمال ماده 148 قانون کار در حق محکوم له و نیز مبلغ 1800000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت که باید کارسازی نماید.. نظر به اینکه  یک دستگاه پرس هیدرولیکی دست ساز توسط محکوم له معرفی و توقیف گردیده و توسط کارشناس منتخب محترم آقای پرویزمقبولی به شرح ذیل مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گرفته است :

  احتراما بازگشت به ابلاغيه آن مقام محترم قضايي در خصوص ارزيابي بند يك گزارش كارشناسي مورخه 1399/9/1 تقديمي مربوط به يك دستگاه پرس دست ساز هيدروليكي به شرح ذيل تقديم مي شود. نظريه كارشناسي: 1)ارزش يك دستگاه پرس دست ساز هيدروليك رويت شده در وضعيت موجود با در نظر گرفتن تاثير نوسانات بازار ناشي از نرخ ارز و وابسته بودن اين قبيل دستگاه هاي صنعتي به مبلغ پايه 1/500/000/000ريال اعلام مي گردد.  بعنوان قیمت پایه مزایده ارزیابی نموده است نظریه کارشناس به طرفین ابلاغ گردیده که مصون از اعتراض مانده است . مزایده از قیمت پایه کارشناسی آغاز خواهد خواهد شد و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد به او فروخته خواهد شد . برنده مزایده می بایست مبلغ 10% قیمت مزایده را فی المجلس به صندوق سپرده دادگستری به حساب 2171299027006 واریز نماید و فیش مربوطه را به دفتر اجرای احکام مدنی تحویل نمایند الباقی را حداکثر ظرف یک ماه که تعیین این مدت با مدیر اجرا می باشد به حساب سپرده فوق واریز نماید و قبضهای مربوطه را به دفتر اجرای احکام مدنی دماوند تحویل نمایند و در غیر اینصورت و عدم واریز مابقی مبلغ مذکور ده درصد واریزی را به نفع دولت ضبط خواهد شد وقت مزایده 1400/9/15 ساعت10صبح تعیین گردید . طالبین جهت اطلاعات بیشتر 5 روز قبل از شروع مزایده می توانند به دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری دماوند مراجعه نمایند ./ ق  مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دماوند – میر صادقی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/15ساعت10