فروش یک دستگاه وانت کمپرسی زامیاد ابی مدل1394

1800000000

توضیحات

9709980231101132

140091460000464874
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان پاكدشت

1400/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول /غیر منقول

در پرونده کلاسه اجرا  0000162  بموجب نیابت  به کلاسه 9901977

له علیرضا شریفی علیه نصراله جمالی  صادره ازشعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضائی شهید محلاتی که طی آن محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ 350/000/000 ريال در حق محکوم له و پرداخت مبلغ 17/500/000 ريال در حق دولت و بابت خسارت تاخیر و تادیه پرداخت مبلغ 80/000/000 ريال اعلام گردیده است لذا در جهت استیفای حقوق محکوم له اموال محکوم علیه شامل  یک دستگاه خودرو توقیف که مورد ارزیابی و کارشناسی توسط کارشناس رسمی دادگستری قرار گرفته که نظریه کارشناسی و قیمت اعلامی به شرح ذیل می باشد:

نظریه کارشناسی :

یک دستگاه وانت کمپرسی زامیاد به شماره انتظامی 964 ب 32 ایران 33 رنگ آبی مدل 1394  نوع سوخت دوگانه سوز

وضعیت خودرو : شیشه جلو ، جلو پنجره ، چراغ عقب و آینه بغل شکسته است گلگیر عقب چپ ، درب اتااق تصادف و خوردگی دارد همچنین بدنه از اطراف دارای خوردگی جزئی است خودرو نیاز به صافکاری و نقاشی دارد با توجه به توقف طولانی در پارکینگ خودرو روشن نشد

ارزیابی قیمت خودرو : قیمت پایه مزایده ای مبلغ 1/800/000/000 ريال یکصدو هشتاد میلیون تومان  تعیین گردید.

نظریه مذکور به طرفین ابلاغ که مصون از اعتراض طرفین قرار گرفته است که مبلغ مزایده از قیمت پایه مذکور شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته که مبلغ 10% قیمت فروخته شده فی المجلس و الباقی را می بایست خریدار ظرف یک ماه پرداخت نماید . لذا موعد مزایده

روز پنج شنبه به تاریخ 1400/09/11 ساعت 8 صبح

تعیین و اعلام می گردد . طالبین می توانند جهت بازدید اموال مذکور پنج روز قبل از موعد مقرر به دفتر اجرای احکام مدنی مراجعه تا ترتیب بازدید داده شود . به درخواست های پس از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .

مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری پاکدشت

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/11ساعت8