فروش یک دستگاه موتور سیکلت قرمز مدل 1390 تیپ 200 سی سی

210000000

توضیحات

9909980282500144

140068460000431029
شعبه 5 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران

1400/09/01

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

نظر به اینکه بموجب دادنامه حضوری شماره 99099722180401194 مورخ 1399/08/10 صادره از شعبه 1164 دادگاه کیفری دو تهران محکوم علیه فرشید علی میری فرزند علی محکوم به رد مال به مبلغ 2/000/000/000ریال در حق شاکی خانم عطیه حسینی فرزند علی اکبر محکوم گردیده لذا این اجرا در نظر دارد جلسه مزایده ای به منظور فروش ششدانگ یک دستگاه  موتور سیکلت به شماره دایچی رنگ قرمز مدل 1390 تیپ 200 سی سی به شماره انتظامی 73719 ایران 135 وضعیت ظاهری در حد متوسط در صورت نداشتن معارض و منع قانونی جهت هر گونه نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی و بدون در نظر گرفتن دیون و تعهدات احتمالی که ممکن است وجود داشته باشد به مبلغ 210/000/000 ریال ارزیابی گردیده در تاریخ 1400/09/14 ساعت 13 الی 14 در محل شعبه اجرای احکام برگزار نماید طالبین خرید میتوانند 5 روز قبل از مزایده از موتور سیکلت در پارکینگ بهار واقع در میدان آزادی بازدید و کسانی که قصد شرکت در جلسه مزایده را دارند، 10 درصد از مبلغ ارزیابی را نقدا بهمراه داشته و یا به حساب سپرده دادسرای ناحیه 5 تهران واریز و فیش آنرا در جلسه ارائه نمایند و برنده مزایده فردی است که بالاترین قیمت از نظریه کارشناس را پیشنهاد نماید.

دادورز اجرای احکام مدنی دادسرای ناحیه 5 تهران – فلاح

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/14ساعت13 الی14