فروش یک دستگاه موبایل با شماره سیم کارت09124487525

70000000

توضیحات

9609980231900593

140068460000409057
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران

1400/08/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

در خصوص پرونده اجرایی  به شماره  بایگانی 980133 صارده از شعبه 154 دادگاه عمومی تهران فی مابین محکوم له زهرا  تقی زاده فرزند عطاء اله  ومحکوم علیه مهدی  شهرابی  فراهانی فرزند غلامعلی  که محکوم علیه محکوم است به پرداخت  مبلغ روزانه 500/000 ریال از تاریخ 94/04/03 لغایت زمان تودیع الباقی ودیعه منزل مورخ 96/12/27 و همچنین پرداخت مبلغ 30/725/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت  نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت و هزینه های اجرایی با توجه به وصول مبلغ 179/623/310 ریال و کسر آن از مطالبات محکوم له ، محکوم له مبادرت به توقیف موبایل  به شماره تلفنی 4487525- 0912 متعلق به محکوم علیه را نموده  و پس از ارجاع به کارشناس رسمی  دادگستری به مبلغ70/000/000ریال ارزیابی که مقرر گردید در روزدو شنبه مورخ 1400/09/15 از ساعت 10 الی 10/30 در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در: تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد. چنانچه برنده مزایده به هر دلیل در زمان مقرر، بهای مزایده را نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود.

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/15ساعت10الی10:30