فروش یک دستگاه فارسي بُر درب و پنجره آلومينيومي

300000000

توضیحات

9809982163801488

140068460000415818
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

  آگهي مزايده اموال منقول

موردمزايده1-يكدستگاه فارسي بُر درب و پنجره آلومينيومي با مارك ELUMATIC به شماره سريال 1612122137 مدل IS 161 سه فاز سال ساخت 2002 ميلادي

در خصوص پرونده اجرائی به کلاسه هاي ج/983759/1  و ج/983760/1   مبني بر محكوميت محكومٌ عليه شركت صنايع چوب گازر به پرداخت مبلغ 303/945/000ريال درپرونده 983760ومبلغ142/750/000ريال بابت پرونده 983759 بابت اصل خواسته و مبلغ 3/000/000 ريال بابت هزينه كارشناس در حق محكوم لهم   فرهاد نميرانيان  و پرداخت مبلغ3/600/000ريال بابت نيم عشر اجرائي كه محكومٌ له در جهت استيفاي مطالبات خوديكدستگاه فارسي بُر درب و پنجره آلومينيومي با مارك ELUMATIC به شماره سريال 1612122137 مدل IS 161 سه فاز سال ساخت 2002 ميلادي از اموال منقول شركت محكومٌ عليه را بازداشت نموده است که به شرح آتی توسط کارشناس مربوطه ارزیابی و به فروش گذاشته میشود.

پرونده كلاسه 983759 محكوم له : آقاي فرهاد نميرانيان محكوم عليه : شركت صنايع چوب گازر به استحضار ميرساند درتاريخ 25/7/1400 طي مراجعه به كيلومتر 10 جاده مخصوص كرج  جنب آتش نشاني  خيابان 21 پلاك 3 از محل استقرار دستگاه توقيفي در شركت صنايع چوب گازر بازديد و معاينه فني بعمل آمد و گزارش كارشناس به شرح ذيل تقديم ميگردد.  يكدستگاه فارسي بُر درب و پنجره آلومينيومي با مارك ELUMATIC به شماره سريال 1612122137 مدل IS 161 سه فاز سال ساخت 2002 ميلادي وضعيت سالم با توجه به وضعيت فني دستگاه و شرايط عرضه و تقاضاي حاكم بر بازار و كسر استهلاك ارزش پايه مزايده به مبلغ 300/000/000 ريال (معادل سيصد ميليون ريال ) برآوردميگردد.

 

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1400/09/03ساعت 9/30 الي 10 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست في المجلس، ده درصد قيمت كارشناسي را طي يك فقره چك بانكي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299006009 واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در صورت عدم پرداخت الباقي ثمن مورد مزايده در مهلت مقرر، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد./

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/03ساعت9:30الی10