فروش یک دستگاه سمند تاکسی

1350000000

توضیحات

140068920000387615

140068460000409620
شعبه 3 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/08/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 3/0001986/131ج از شعبه 131 دادگاه حقوقی تهران – اجراییه چک 140074466مورخه 1400/2/7-محکوم له خانم لیلا موسوی فرزند میرصادق -محکوم علیه خانم سارا یعقوبی -محکوم به مبلغ 1/330/000/000ریال اصل خواسته – هزینه کارشناسی 7/000/000ریال – نیم عشراجرای دولت 66/850/000ریال -حسب ارزیابی خودروی 979ت64ایران 22 سمند زرد خورشیدی مدل 1396 به مالکیت وثیقه گذار آقای محمودیعقوبی به ارزش کارشناسی ذیل می باشد .

در خصوص ارزیابی اتومبیل متعلق به آقای محمود یعقوبی

کد انتظامی 22 ایران 979 ت 64 خودرو تاکسی lxef7 سمند cng شماره موتور 250535 شماره شاسی 263757 مدل 1396 به رنگ زرد خورشیدی با نوار شطرنجی تعداد محور 2 چرخ 4 و سیلندر 4

وضعیت اطاق و بدنه :

1ـ سمت راست و چپ دربها و گلگیرها و رکابها خوردگی دارد

2ـ سپر جلو و عقب خوردگی دارد

وضعیت موتور : سالم وضعیت دستگاه انتقال نیرو : سالم

قابل شماره گذاری می باشد.

قیمت پایه کارشناسی : 1350/000/000ریال معادل یکصد و سی و پنج میلیون تومان

توضیحات : در تاریخ بازدید با وضعیت موجود قیمت پایه گذاشته شد.

تاریخ مزایده  1400/9/16 ساعت 10 الی 10/30  در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری و اتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد مبلغ پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171299056001نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 اقدام نموده والباقی ظرف مهلت 30 روز از تاریخ مراسم مزایده پرداخت شود در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به باز دید خودرو  5 روز قبل از مراسم مزایده جهت هماهنگی به این واحد مراجعه شود .

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی  مجتمع قضایی شهید باهنر  پاکباز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/9/16 ساعت 10 الی 10/30