فروش یک دستگاه ساختمان پاوه خ دره لیل

7480000000

توضیحات

9909988450300133

140050460000102430
اجراي احكام شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان پاوه

1400/08/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول

درخصوص پرونده اجرایی شماره 9909988450300133 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی پاوه با موضوع مطالبه مهریه ،حکم به محکومیت آقای محمدعبدی در حق خانم هاجر حیدری صادر گردیده  واحد اجرای احکام حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی پاوه در نظر دارد مال غیر منقول موصوف ذیل الذکر  را مطابق ماده 137قانون اجرای احکام مدنی  از طریق مزایده حضوری بفروش برساند :

الف –  ملك موصوف بصورت يك دستگاه ساختمان جديدالاحداث چهار طبقه با سيستم اسكلت بتني و سقف تيرچه و فوم با نماي سنگي واقع در پاوه – زمین شهری – محله دره لیل  است . طبقه اول بصورت مسكوني و مشتمل بر دو اتاق خواب، هال، آشپزخانه ، سرويس بهداشتي، راهرو و بالكن با انشعاب و اشتراك آب و برق و گاز مجزا ميباشد و بصورت مسكوني با عبور مجزا از آن بهره برداري ميگردد . ساختمان موصوف فاقد پروانه ساختماني و جواز ساخت ميباشد و عرصه آن نيز فاقد سند رسمي و طبق مدارك ابرازي بصورت قولنامه بنگاهي ميباشد

با عنايت به بررسي و معاينه محل، تحقيقات ميداني، مساحت، حدودات اربعه، موقعيت، قدمت و كيفيت ساخت ، قيمت املاك مشابه مجاور و معاملات محلي ، كاربري ملك، دسترسي به معابر اصلي و ديگر عوامل موثر بر ارزيابي ارزش روز هر متر مربع از طبقه اول ( طبقه بالاي همكف ) ساختمان مذكور با حفظ قدرالسهم از عرصه به انضمام مشتركات و مشاعات برابر 55،000،000 ريال و ارزش شش دانگ طبقه موصوف به مساحت 136 مترمربع بدون لحاظ هر گونه ديون و بدهي احتمالي به اشخاص حقيقي، حقوقي، ادارات و سازمانهاي دولتي و نيز در صورت نداشتن منع قانوني در نقل و انتقالات و سهل البيع بودن بشرط عدم واقع بودن در مسير توسعه و تعريض ناشي از طرحهاي توسعه شهري برابر 7،480،000،000 ريال معادل هفتصد ميليون تومان توسط کارشناس برآورد و تعيين گردیده است.

ب – ضمناً مورد مزایده توسط کارشناسان  رسمی دادگستری به تاریخ 1400/07/29 ارزیابی شده است ومزایده برای روزچها شنبه  مورخ 400/09/17 ساعت 10صبح تعیین گردیده است، طالبین وخریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجراواقع در پاوه دادگستری اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی طبقه 3 مراجعه تاترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود. مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد وبرنده مزایده مکلف است 10%بهای پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری تودیع ورسید دریافت وباقیمانده آن را حداکثرظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند،درصورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.

 

مدیردفتر اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی پاوه – احمدیان 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/17ساعت10