فروش یک دستگاه ساختمان مسکونی بهارستان نسیم شهر

22500000000

توضیحات

9409982988600958

140091460000461488
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بهارستان

1400/08/22

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده

در خصوص پرونده 0000542 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهارستان محکوم علیه آقای قادر محمدی محکوم است  برابر اجراییه واصله در حق  محکوم آقای حبیب اله دریا دل که توسط کارشناس منتخب دادگاه ارزیابی گردیده است که قرار مزایده اموال توقیفی ذیل به تاریخ 1400/9/3روز چهارشنبه  ساعت 9 الی 9:30 درمحل مزایده به نشانی نسیم شهر میدان هفت تیر دادگستری شهرستان بهارستان دفتراجرای احکام مدنی برگزارمی گرددعلیهذا افرادی که مایل به شرکت درمزایده می باشند می توانند درتاریخ فوق الذکر مراجعه وفرد یاافرادی که بالاترین قیمت راپیشنهاد دهند به عنوان برنده مزایده شناخته خواهند شد:

مورد مزایده عبارت از یک واحدواقع در نسیم شهر- اسماعیل آباد-شهرک رسالت – خیابان اصلی -16متری گلستان -صدرای 7 -نبش خیابان 10 متری  به مساحت 224/85متر مربع  در طبقه ی زیر زمین یک ساختمان 7طبقه در نبش دو معبر واقع شده که ساختمان دارای قدمت ساخت حدود ده سال با اسکلت بتنی ونمای تراورتن کف و دیواره زیر زمین  باپوشش سرامیک ارزش ششدانگ پلاک ثبتی موصوف(1298-138)حوزه ثبت بهارستان شامل سرقفلی+ اعیان وامتیازات وانشعبات وقدر السهم از عرصه ومشاعات+ ارزش افزوده بشرط نداشتن هرگونه دیون احتمالی ومنع قانونی به مبلغ 22/500/000/000ریال معادل دومیلیارد ودویست وپنجاه میلیون  تومان بر آورد شده است.

ماده129قانون اجرای احکام مدنی: ده درصد پیشنهادی نقدا ازبرنده مزایده أخذ ونامبرده مکلف است ظرف یکماه ازتاریخ مزایده باقیمانده ثمن مورد معامله رابه صندوق دولت تودیع نماید درغیراینصورت ده درصد وصول شده به نفع صندوق دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد متقاضیان میتوانند پنج روزقبل ازموعد مزایده به این اجراء مراجعه نمایند تاترتیب بازدید آنان ازمحل مزایده داده شود./

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/03ساعت9الی9:30