فروش یک دستگاه ساختمان شش دانگ ملارد انبارنفت

7722000000

توضیحات

9809983033500720

140001460000114181
شعبه اول اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان فرديس

1400/08/22

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول – نوبت اول

به موجب پرونده کلاسه9901826 این اجرا  مبنی بر  سند خانم زهرا خاکیان به پلاک ثبتی 39567/163 به منظور استیفای محکوم به وهزینه اجرائی اموال غیر منقول متعلق به پلاک ثبتی163/39567 از سوی این اجرا وتوسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف وارزیابی شده ومقرر است در مورخ 1400/9/7 از ساعت 8 الی 8:30 در محل اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی فردیس از طریق مزایده به فروش می رسد ، مزایده از مبلغ 7722000000 ریال نظریه کارشناسی شروع می شود وبه هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ والباقی ظرف مدت یک ماه از وی وصول خواهد شد وپس از انجام مراحل قانونی وصدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد  درصورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است واز محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نماید که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد  مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد ضمناً طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده باز دید نمایند چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت ومکان برگزار خواهد شد مال مورد مزایده وبهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است  :برابر تصویر سند مالکیت تک برگ ابرازی نسبت به شش دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه ساختمان به مساحت 85/80 متر مربع پلاک 39567 فرعی مفروز و مجزی شده از 2544 فرعی از 163 اصلی برابر سند انتقال قطعی شماره 504667 مورخ 92/12/1 توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره 86 شهر کرج استان البرز به خانم زهرا خاکیان واگذار و ذیل صفحه 168 دفتر 365 ثبت و سند مالکیت تک برگ بشماره سریال چاپی 915862356 به نام نامبرده صادر گردیده است : وضعیت موجود در محل : مورد کارشناسی بصورت ویلایی دارای دو واحد مسکونی احداثی در همکف به مساحت تقریبی 65 متر مربع در تصرف و محل سکونت مالک متن خانم زهرا خاکیان و زیر زمین به مساحت تقریبی 65 متر مربع در تصرف و محل سکونت آقای رامین نیک دنیا ( محکوم علیه ) می باشد ساختمان دارای سازه نیمه فلزی با دیوار های حمال و سقف با طاق ضربی با قدمت تقریبی 40 سال : همکف مشتمل بر یک اتاق خواب و پذیرایی و سرویس حمام و دستشوئی و آشپزخانه و زیر زمین نیز دارای یک اتاق خواب حال و آشپزخانه و سرویس حمام و دستشوئی می باشد سیستم گرمایشی بخاری گازی و سرمایشی کولر آبی و دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد . نظریه کارشناسی بنابر این باتوجه به موقعیت مکانی ملک کاربری مسکونی و راههای دسترسی به امکانات منطقه از قبیل آب و برق ، گاز و جمیع جهات موثر در ارزیابی و صرف نظر از دیوار احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی ( بشرط بلامعارض بودن ) قیمت عادله شش دانگ یک باب خانه به مساحت 85/80 متر مربع پلاک 39567/163 مبلغ 7722000000 ریال معادل هفتصد و هفتادو دو میلیون دویست هزار تومان ) بر آورد و اعلام میگردد .

آدرس ملک مورد مزایده : جاده ملارد انبار نفت خیابان 20 متری احترامی بن بست احترامی بن بست طلائی پلاک 34

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/07ساعت8الی8:30