فروش یک دستگاه ساختمان دوطبقه پاوه خ 26مرداد

26613125000

توضیحات

9909988450300511

140050460000102058
اجراي احكام شعبه 1 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان پاوه

1400/08/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

خبازي سنتي سه هزار و نهصد و شصت و دو آگهی مزایده اموال غیر منقول

درخصوص پرونده اجرایی شماره 9909988450300511 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی پاوه با موضوع مطالبه وجه چک ، حکم به محکومیت  تضامنی آقای محمدجزا فرهادی ،عرفات خالدی ، و خبازي سنتي سه هزار و نهصد و شصت و دو آتشكده پاوه  صادر گردیده  واحد اجرای احکام حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی پاوه در نظر دارد مال غیر منقول موصوف ذیل الذکر  را مطابق ماده 137قانون اجرای احکام مدنی به میزان سهم الارث محکوم علیه آقای محمد جزا فرهادی  از طریق مزایده حضوری بفروش برساند:

الف – ملك موصوف واقع در پاوه ، خ 26 مرداد ، دارای پلاک ثبتی به شماره 10513 فرعی از یک اصلی پاوه بخش 14 کرمانشاه و  جنب بانك انصار که  بصورت يك دستگاه ساختمان دو طبقه با سيستم مصالح بنائي و سقف طاق ضربي با حياط متصل به آن است كه طبقه همكف مشتمل بر شش باب مغازه و طبقه اول نيز بصورت مسكوني و به نام مرحوم ابراهیم فرهادی  است . پروانه ساختماني ارائه نگرديده و قدمت بناء حدودا بالاي 35 سال است . بنابراين با عنايت به بررسي و معاينه محل، تحقيقات ميداني، مساحت، حدودات اربعه، موقعيت، قدمت و كيفيت ساخت ، قيمت املاك مشابه مجاور، كاربري ملك ، طول مجاورت با خيابان اصلي و ديگر عوامل موثر بر ارزيابي ارزش روز شش دانگ ملك موصوف بدون لحاظ هر گونه ديون و بدهي احتمالي به اشخاص حقيقي، حقوقي، ادارات و سازمانهاي دولتي و نيز در صورت نداشتن منع قانوني در نقل و انتقالات و سهل البيع بودن بشرط عدم واقع بودن در مسير توسعه و تعريض ناشي از طرحهاي توسعه شهري برابر 152،075،000،000 ريال معادل پانزده ميليارد و دويست و هفت ميليون و پانصد هزار تومان توسط کارشناس  برآورد و تعيين گردیده است.

رديف- شرح فعاليت واحد – مقدار بهاي واحد (ريال) بهاي كل (ريال)

1- اعياني 535 متر مربع – 25،000،000  – 13،375،000،000

2- عرصه 365  متر مربع -380،000،000 – 138،700،000،000

ملک فوق در قبال چهار ميليارد ريال بازداشت ميباشد..همچنین وفق گواهی حصر  وراثت پدر محکوم علیه ، شخص محکوم علیه دارای چهارده سهم ازکل  80 سهم می باشدو فقط سهم محکوم علیه به فروش می رسد بنابراین قیمت پایه  سهم محکوم علیه جهت فروش در مزایده  26/613/125/000 ریال  میباشد .

  ب – ضمناً مورد مزایده توسط کارشناسان  رسمی دادگستری به تاریخ 1400/04/07 ارزیابی شده است ومزایده برای روزدو شنبه  مورخ 400/09/15 ساعت 10صبح تعیین گردیده است، طالبین وخریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجراواقع در پاوه دادگستری اجرای احکام حقوقی دادگاه عمومی طبقه 3 مراجعه تاترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شودهرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد وبرنده مزایده مکلف است 10%بهای پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری تودیع ورسید دریافت وباقیمانده آن را حداکثرظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند،درصورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.

مدیردفتر اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی پاوه – احمدیان پاوه

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/15ساعت10