فروش یک دستگاه رنده نجاری ولبه چسبان

500000000

توضیحات

9909982164600342

140068460000431614
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/09/01

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال منقول

موردمزايده:1-يكدستگاه رنده نجاري با مارك PANHANS مدل 33SA سه فاز سال ساخت 2005 ميلادي شماره سريال 2721 وضعيت سالم به ارزش مبلغ 300.000.000 ريال (معادل سيصد ميليون ريال ) برآورد ميگردد. * يكدستگاه لبه چسبان چوب با مارك GEHISA مدل EPC با سريال 888 تكفاز وضعيت سالم به ارزش مبلغ 200.000.000 ريال (معادل دويست ميليون ريال )

در خصوص پرونده اجرائی به کلاسه  ج/9901586/1     مبني بر محكوميت محكومٌ عليه شركت صنايع چوب گازر به پرداخت مبلغ 85/816/000ريال ودرپرونده 9901594ومبلغ112/520/000ريال ومبلغ284/346/400ريال درپرونده اجرائي كلاسه0002628/2 بابت اصل خواسته و مبلغ 10/000/000 ريال بابت هزينه كارشناس در حق محكوم له   آقاي صمدپورعبداله  و پرداخت مبلغ3/600/000ريال بابت نيم عشر اجرائي كه محكومٌ له در جهت استيفاي مطالبات خود:1-يكدستگاه رنده نجاري با مارك PANHANS مدل 33SA سه فاز سال ساخت 2005 ميلادي شماره سريال 2721 وضعيت سالم به ارزش مبلغ 300.000.000 ريال (معادل سيصد ميليون ريال ) برآورد ميگردد. * يكدستگاه لبه چسبان چوب با مارك GEHISA مدل EPC با سريال 888 تكفاز وضعيت سالم به ارزش مبلغ 200.000.000 ريال (معادل دويست ميليون ريال )  از اموال منقول شركت محكومٌ عليه را بازداشت نموده است که به شرح آتی توسط کارشناس مربوطه ارزیابی و به فروش گذاشته میشود.

در خصوص كارشناسي پرونده كلاسه 9901586 محكوم له : آقاي صمد پورعبدالله محكوم عليه : شركت صنايع چوب گازر به استحضار ميرساند  طي مراجعه به كيلومتر 10 جاده مخصوص كرج، جنب آتش نشاني، خيابان 21، پلاك 3 از محل استقرار دستگاه توقيفي در شركت صنايع چوب گازر بازديد و معاينه فني بعمل آمد و گزارش كارشناس به شرح ذيل تقديم ميگردد. * يكدستگاه رنده نجاري با مارك PANHANS مدل 33SA سه فاز سال ساخت 2005 ميلادي شماره سريال 2721 وضعيت سالم به ارزش مبلغ 300.000.000 ريال (معادل سيصد ميليون ريال ) برآورد ميگردد. * يكدستگاه لبه چسبان چوب با مارك GEHISA مدل EPC با سريال 888 تكفاز وضعيت سالم به ارزش مبلغ 200.000.000 ريال (معادل دويست ميليون ريال ) برآورد ميگردد. با توجه به وضعيت فني دستگاهها و شرايط عرضه و تقاضاي حاكم بر بازار و كسر استهلاك ارزش پايه مزايده جمعاً به مبلغ 500.000.000 ريال (معادل پانصد ميليون ريال ) برآورد ميگردد. 

 

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1400/09/13 ساعت 10/30 الي 10/45 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست في المجلس، ده درصد قيمت كارشناسي را طي يك فقره چك بانكي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299006009 واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در صورت عدم پرداخت الباقي ثمن مورد مزايده در مهلت مقرر، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد./

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/13ساعت10:30الی10:45