فروش یک دستگاه دیزل دارای برند کومنز

3500000000

توضیحات

9909987842600401

140068460000418260
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

مزایده(نوبت دوم)

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 98 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران له خانم مریم محمد حسینی علیه شرکت جهان گستر جی محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 658/091/000 بابت محکوم به و همچنین پرداخت نیم عشر دولتی به مبلغ یک میلیون ریال بر عهده محکوم علیه می باشد به همین منظور اموال ذیل توقیف و به منظور فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گرفت. ضمناً محل نگهداری اموال واقع در اتوبان همت شرق،قبل از خروجی شیخ فضل الله، شرکت فاضلاب شهرک غرب می باشد. همچنین طبق نظریه کارشناسی مشخصات اموال به شرح ذیل است. 1- یک دستگاه دیزل دارای برند کومنز Cummins  دارای شماره سریال 21926948 و قدرت 250 کاوا ساخت سال 2009 و ژنراتور آن ساخت برند Marelli Generators  تیپ MJB250MB4B و توان 205 کاوا ساخت ایتالیا است.، قیمت کارشناسی دستگاه برابر 3/500/000/000 ریال ( سه میلیارد و پانصد میلیون ریال)  اعلام و برآورد میگردد و مقرر است در تاریخ 1400/9/10 ساعت  10 الی 11 از طریق مزایده حضوری در اتاق مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی عدالت به شخصی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد دهد فروخته و خریدار باید 10 درصد مبلغ پیشنهادی خود را فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی را ظرف یک ماه تودیع کند در غیر اینصورت 10 درصد واریزی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

اجرای احکام مدنی شعبه چهارم مجتمع قضایی عدالت

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/10ساعت10 الی11