فروش یک دستگاه دریل فرز

440000000

توضیحات

9909982163600212

140068460000437812
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/09/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال منقول- نوبت اول

موردمزايده:يك دستگاه دريل فرز ستوني ( DRILLING AND MILLING MACHINE ) – مارك : ZX45 – شماره سريال : 0111040 – سال ساخت :2011- ساخت چين – داراي پمپ آب صابون و ميز كار به ابعاد تقريبي 50-25 سانتي متر به ارزش كارشناسي ريال 440/000/000 – جمع بندي با توجه به مراتب فوق الذكر : 1- ارزش كل دستگاه دريل فرز  DRILLING AND MILLING MACHINE  – مارك : ZX45 – موضوع قراركارشناسي 440/000/000 ريال و معادل چهل و چهارميليون تومان

در خصوص پرونده اجرائی به کلاسه 9900671/ج 2 مبني بر محكوميت محكومٌ عليه شركت صنايع چوب گازر به پرداخت مبلغ 210/940/624 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 5/000/000 ريال بابت هزينه كارشناسي درحق محکوم له آقاي مجيد رنجكش عراقي و همچنين مبلغ 1000/000 ريال نيم عشر اجرائي كه محكومٌ له در جهت استيفاي مطالبات خود يك دستگاه دريل فرز ستوني  DRILLING AND MILLING MACHINE  – مارك : ZX45 – شماره سريال : 0111040 – سال ساخت :2011- ساخت چين – داراي پمپ آب صابون و ميز كار به ابعاد تقريبي 50-25 سانتي متر به ارزش كارشناسي ريال 440/000/000  جمع بندي با توجه به مراتب فوق الذكر : 1- ارزش كل دستگاه دريل فرز  DRILLING AND MILLING MACHINE – مارك : ZX45 – موضوع قراركارشناسي 440/000/000 ريال و معادل چهل و چهارميليون تومان محكومٌ عليه را بازداشت نموده است که به شرح آتی توسط کارشناس مربوطه ارزیابی و به فروش گذاشته میشود./

درپرونده كلاسه شماره : 9900671   – طرفين پرونده خواهان : آقاي مجيد رنجكش خوانده :  صنايع چوب گازر – شماره پرونده : 9909982163600212 – قرار كارشناسي  ارزيابي ماشين آلات  – حدود رسيدگي 1- رسيدگيهاي انجام شده در محدوده قرار كارشناسي صادره و با توجه به بررسي مدارك مضبوط در پرونده و مستندات ابرازي از طرفين دعواست وچنانچه پس از تقديم گزارش و اعلام نظريه كارشناسي مدرك يا مدارك جديدي ارائه شود كه در نتيجه گيري كارشناسي تاثير داشته باشد مسئوليتي را متوجه كارشناس نخواهد كرد وعندالزوم با دستور مقام محترم قضايي بررسي و اظهارنظر مجدد صورت خواهد گرفت. مسئوليت اصالت اسناد با ارائه دهندگان ميباشد. 2- ارزيابي تجهيزات و ماشين آلات موضوع پرونده با توجه به و ضعيت موجود آنها و نيز مارك و برند و مدل آنها و با درنظر گرفتن ميزان استهلاك و عمر مفيد آنها و با در نظر گرفتن نرخ برابري ارز و ريال و شرايط حاكم بر بازار و صنف مربوطه صورت گرفته است .  بررسي هاي كارشناسي به منظور اجراي قرار كارشناسي صادره  به آدرس : تهران – كيلومتر 10 جاده مخصوص كرج – كوچه 21 – پلاك 3 – شركت صنايع چوب گازر  مراجعه شد و با حضور خواهان – آقاي مجيد رنجكش – از دستگاه موضوع قرار كارشناسي كه يك دستگاه دريل فرز ستوني مي باشد  بازديد به عمل آمد . در زمان بازديد ملاحظه گرديد كه اين دستگاه خاموش و در وضعيت غير فعال مي باشد و قيمت گذاري دستگاه با توجه به اظهارات نماينده خواهان مبني بر سلامت دستگاه صورت پذيرفته است . شرح و مشخصات و قيمت كارشناسي اين دستگاه ذيلا تقديم مي گردد : يك دستگاه دريل فرز ستوني  DRILLING AND MILLING MACHINE  – مارك : ZX45 – شماره سريال : 0111040 – سال ساخت :2011- ساخت چين – داراي پمپ آب صابون و ميز كار به ابعاد تقريبي 50-25 سانتي متر به ارزش كارشناسي ريال 440/000/000 – جمع بندي با توجه به مراتب فوق الذكر : 1- ارزش كل دستگاه دريل فرز  DRILLING AND MILLING MACHINE  – مارك : ZX45 – موضوع قراركارشناسي 440/000/000 ريال و معادل چهل و چهارميليون تومان برآورد مي گردد . 2- تصاوير مرتبط با دستگاه موضوع قرار كارشناسي به پيوست تقديم است .

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1400/09/30 ساعت 9/30 الي 10 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)  

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/30ساعت9:30الی10