فروش یک دستگاه خودرو کامیون بنز سفید مدل1983

15000000000

توضیحات

9909980227700363

140001460000123686
شعبه دوم اجراي احكام مدني(ويژه نيابت) دادگستري شهرستان كرج

1400/09/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

 

آگهي مزايده اموال غير  منقول – نوبت اول

به موجب پرونده  بايگاني0000687شعبه اجراي احکام مدني شهيد  بهشتي  تهران واحد نيابت دادگستري کرج موضوع کلاسه پرونده‌ 0000687 شعبه  دادگاه عمومي حقوقي نيابت کرج له:  شرکت  گروه  مهندسي  عاليا سازه  بيستون  اقای ارش اواجیقی با وکالت اقای  فضل اله  مومنی روشنایی عليه  :  شرکت  ساختمان  سد  و تاسيسات  آبياري  سابير  محکوم به پرداخت مبلغ19/815/716/665  ريال  در حق محکوم له ومبلغ 1/969/978/344  ريال  نيم عشر دولتي    ريال به عنوان نيم عشر دولتي در حق صندوق دولت. با توجه به اينکه محکوم عليه در مهلت قانوني نسبت به انجام مفاد نيابت اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم لها  به منظور استيفاي محکوم به و هزينه هاي اجرايي اموال متعلق به محکوم عليه  از سوي اين اجرا توقيف و توسط کارشناس رسمي دادگستري به شرح زير توصيف و ارزيابي شده است که مال توقيف شده در تاريخ1400/09/28 ساعت 8 الي  9  در محل اجراي احکام مدني واحد  نيابت کرج از طريق مزايده به فروش ميرسد، مزايده از قيمت پايه ارزيابي شدکاميون  بنز  آکتروس به مبلغ16/500/000/000  و کاميون  بنز  2628  به  مبلغ  15/000/000/000  ريال شروع و به هر شخص حقيقي يا حقوقي که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد که 10 درصد وجه مزايده في  المجلس به صورت وجه نقد يا چک بانکي تضميني  که از خريدار است و الباقي ظرف يک  ماه از تاريخ مزايده از برنده وصول خواهد شد و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حکم تمليک مورد مزايده به نام خريدار منتقل خواهد شد در صورتي که در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از کسر هزينه‌هاي مزايده به نفع دولت ثبت و مزايده تجديد مي‌گردد. کليه هزينه‌هاي نقل و انتقال به عهده محکوم عليه است و از محل فروش پرداخت ت خواهد شد. طرفين مي‌توانند ظرف يک هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند که در اين صورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد ضمناً طالبين به شرکت در مزايده مي ‌توانند ظرف 5 روز قبل از مزايده با اطلاع اين اجرا از مال مورد مزايده بازديد نمايند چنانچه روز مزايده مصادف با ايام تعطيل باشد روز بعد در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد.

مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر کارشناسي بدون شرح است است: احتراما  در  اجراي  قرار  کارشناسي  پرونده  0000687  ارزيابي  يک  دستگاه  کاميون  بنز  مايلر  2628  به  شماره  شهرباني  33- 868 ع 74  به  استحضار  مي  رساند  : کاميون  بنز  2628  ميکسر  رنگ  مترنجي مدل  1983  و  شماره  پلاک  33- 868  ع  74 به  شماره  موتور  103002035و  شماره  شاسي  15092083  .

وضعيت  موجود  : 

کاميون  بنز  ميکسر  در  محل  کارگاه  شرکت  سابير  واقع در  ميدان  امام  حسين  کرج  بازديد شد  کيفيت  لاستيک  زير  50  درصد  اتاق  پوسيدگي  دارد  .موتور  خاموش  استارت  و  گيربکس  بنا  به  اظهارات  مسئولين  کارگاه  داراي  نقص  فني  مي باشد  .قيمت  پايه  اين کاميون  به  مشخصات  فوق  مدل  1983 با  توجه به  خاموش  بودن  موتور  و  خرابي  گيربکس  و  استارت  و وضعيت  اتاق  به  مبلغ  15/000/000/000  ريال  .

احتراما  در  اجراي  قرار  کارشناسي  پرونده  0000687  ارزيابي  يک  دستگاه  کاميون  بنز  آکتروس    به  شماره  شهرباني  11- 936 ع 19 در  حل  پارکينگ  سبلان  واقع  در  کلاک  پائين    به  استحضار  مي  رساند  :

کاميون  بنر  آکتروس  سه  محور  مدل  2006  به  شماره  پلاک  11 -936 ع 19  رنگ  سفيد  شماره شاسي  9331611L124183  ميکسر  . مشخصات  فني  :

کاميون  ميکسر    آکتروس  سه  محور  رنگ  سفيد  مدل  2006  حک  شاسي  به  شماره  فوق  فابريک  کيفيت  لاستيک  ها  محور  بالاي  50درصد  محور  دو  حدود  50  درصد  و  محمور  سه  حدود  30  درصد  روي  دري  سمت  چپ  و  راست شکسته  درب  راننده  و سقف  سمت چپ  خسارات  دارد  .

اظهار  نظر  :

قيمت  پايه  کاميون  بنز  ميکسر  به  مشخصات فوق  با احتساب  مدل  2006  به  مبلغ  16/500/000/000  ريال  ارزياب ي واعلام  ميگردد  . 

 

 

 

      دادورز شعبه نيابت کرج-شهرستاني

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/28ساعت8الی9