فروش یک دستگاه خودرو وانت نیسان مدل1364

3000000000

توضیحات

140050920000343416

140050460000105400
شعبه 1 اجراي احكام مدني شهرستان صحنه

1400/08/25

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

بموجب اجرائیه شماره-140050420000054375- 1400/03/17 صادره از  شعبه اول دادگاه عمومي( حقوقي )صحنه محکوم علیه  اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان صحنه محکوم است به پرداخت مبلغ 957/942/750 ریال در حق محکوم له آقای محمد جواد قاسمی و پرداخت مبلغ 32/900/000 ریال به عنوان نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت ،که در این راستا یک دستگاه خودرو وانت نیسان از محکوم علیه توقیف گردیده است  که طبق تقاضاي  محکوم له جهت وصل محکوم به از طریق انجام مزایده و تشریفات آن گردیده است که : مشخصات ملک مورد مزایده وفق ماده 138قانون اجراي احکام مدني.یکدستگاه خودرو وانت نیسان 2000 مدل 1364 رنگ آبی شماره شاسی 021272 شماره موتور 152462 نوع سوخت بنزینی با وضعیت ظاهری اطاق دارای پوسیدگی –داشبورد معیوب- صندلی و تودورزی معیوب ( غیرقابل استفاده) – تجهیزات (ندارد)نقایص ظاهری عبارتند از گلگیرهای جلو ، اتاق بار ، گلگیرهای عقب دارای پوسیدگی – فاقد سیستم روشنائی – فاقد باطری – فاقد بیمه نامه می باشد – موتور معیوب ( نیاز به تعمیر دارد) – گیربکس معیوب نیاز به تعمیر دارد – دیفرانسیل معیوب نیاز به تعمیر دارد – تایرها غیر قابل استفاده – که خودرو مذکور قابلیت شماره گذاری و بازسازی دارد که ارزش  ارزش خودور معادل سیصد میلبیون ریال تعيين گرديده است مزايده براي روز شنبه  مورخ 1400/09/07ساعت 09:00دقيقه الي 10:00دقيقه صبح در محل اجراي احکام مدني دادگستري شهرستان صحنه با حضور نماينده دادستان برگزار ميگردد خريداران مي توانند تاپنج روز قبل از انجام مزايده باهماهنگي اين اجرا از خودرو بازديد به عمل آورند مال مورد مزايده به بالاترين قيمت ارائه شده واگذار خواهد شد شايان ذکر است که متقاضيان شرکت در مزايده مي بايست ده درصد از مبلغ پايه مزايده را درحساب سپرده دادگستري توديع وقبض آن را بهمراه داشته باشند .کليه هزينه هاي اجرايي وثبتي به عهده برنده مزايده مي باشد.

 

دادورز شعبه اول اجراي احکام مدني دادگستري شهرستان صحنه- حسین کرمیان

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/07ساعت9الی10