فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو405یشمیمدل1381

370000000

توضیحات

9909988969200389

140050460000103767
اجراي احكام شعبه اول دادگاه عمومي(حقوقي) شهرستان روانسر

1400/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده نوبت دوم – اموال منقول 

در خصوص پرونده اجرائی  0000242 این اجرا به سود آقای علي اصغر اله بيده فرزند کاکامراد و به زیان سهيب علي پناه فرزند انور در نظر دارد مال منقول موصوف در زیر را مطابق ماده  137 قانون اجرای احکام مدنی بفروش برساند مشخصات مال منقول ، یک دستگاه خودرو سواری پژو 405

1.مدل 1381 طبق پلاکت مشخصات خودرو 

2.رنگ یشمی

3. نوع سوخت بنزین 

4.شماره انتظامی 298 ق48 ایران 61

5.: تعداد 2 محور

6.شماره شاسی 81303196

7 :شماره موتور22528102902

که ارزش کل آن برابر نظریه کارشناسی جمعاً به مبلغ 370/000/000 ریال  بر آورد گردیده است مزایده برای روز یک شنبه  مورخ  1400/09/07ساعت 10صبح تعیین و در محل اجرای احکام مدنی شهرستان روانسر می باشد طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در روانسر میدان دادگستری مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هر کس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده مکلف است 10 درصد بهای پیشنهادی را را فی المجلس به عنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری تودیع و رسید دریافت و باقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند در صورت عدم پرداخت بیقه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد

                   مدیر دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان روانسر-امین احمدیان

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/07ساعت10