فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 مدل1383سبز رنگ

350000000

توضیحات

9509982163400012

140001460000113416
شعبه سوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فرديس

1400/08/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول – نوبت اول

به موجب پرونده کلاسه فوق واجرائیه صادره از شعبه 209 دادگاه حقوقی دادگستری شهرستان تهران له منصور حدادی بیدکی وعلیه محسن سماواتی که محکوم علیه محکوم است  به پرداخت مبلغ 582/000/000ريال و خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه  بابت اصل خواسته در حق محکوم له ومبلغ 5% ریال نیم عشر دولتی با توجه به اینکه اجرائیه صادره به محکوم علیه ابلاغ شده ودر مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفای محکوم به وهزینه اجرائی اموال غیر منقول متعلق به محکوم به  علیه ، شامل یک دستگاه خودرو بشماره انتظامی  ایران 68 – 599 ب 82 از سوی این اجرا توقیف وتوسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف وارزیابی شده ومقرر است در مورخ 1400/09/03    از ساعت 8 الی 9 در محل اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی فردیس از طریق مزایده به فروش می رسد ، مزایده از مبلغ350/000/000  ریال نظریه کارشناسی شروع می شود وبه هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ والباقی ظرف مدت یک ماه از وی وصول خواهد شد وپس از انجام مراحل قانونی وصدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد  درصورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است واز محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نماید که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد  مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد ضمناً طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده باز دید نمایند چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت ومکان برگزار خواهد شد مال مورد مزایده وبهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است  : مشخصات خودرو :  بشماره انتظامی  ایران 68  599 ب 82  نوع:  سواری  سیستم و تیپ : پژو 405 جی ال آی 1800  مدل : 1383  رنگ : سبز  شماره شاسی : 83701153  شماره موتور :  12483052389  تعداد چرخ :  چهار چرخ  تعداد محور :  دو محور  تعداد سیلندر  : چهار سیلندر  نوع سوخت : بنزین  ظرفیت : چهار نفر  وضعیت ظاهری و فنی خودرو ( در بازدید ) :  اطاق و بدنه : دارای خط و خش جزئی می باشد  داشبورت : سالم است  صندلی و تودوزی : روکش صندلی پارچه ای ، تودوزی سالم است تجهیزات : ندارد  نقایص ظاهری : پنل ضبط مشاهده نشد  موتور : سالم است  گیربکس :  سالم است  دیفرانسیل : سالم است  تایر ها :  40%  آج دارد توضیحات : با استعلام از بیمه مرکزی خودروی فوق تا تاریخ 13/3/1398 نزد بیمه دانا دارای اعتبار بوده  و از تاریخ 13/3/1398 فاقد بیمه نامه شخص ثالث می باشد ،  لذا مبلغ -/000/000/42 ریال به جهت تمدید بیمه نامه هزینه لازمست  ارزش پایه خودرو  :  باعنایت به مراتب فوق همچنین میزان استهلاک بر مبنای سال تولید و کیلومتر کارکرد قیمت خودرو  مبلغ350/000/000  معادل سی و پنج میلیون تومان به نظر میرسد.

آدرس مورد مزایده : پارکینگ پارسیان

 

 

دادورز شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری فردیس- یوسف قره داغی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/03ساعت8الی9