فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل 1382رنگ بژ متالیک

620000000

توضیحات

9109980216200675

140068460000413018
اجراي احكام شعبه 262 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده 2 تهران

1400/08/22

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده:

    به موجب اجرائیه شماره 92/00011 صادره از شعبه 262 مجتمع قضائی خانواده 2 تهران، خانم غزل جلالی کندلوسی و خانم خدیجه شیخ الاسلامی باوکالت خانم زهرا سادات طباطبایی (ورثه مرحوم فرهود جلالی کندلوسی) محکوم علیهم پرونده اجرائی 262/93ج72 محکوم می باشند به پرداخت تعداد 500 عدد سکه تمام بهار آزادی و هزینه سفر حج تمتع از بابت مهریه از ماترک متوفی و مبلغ 1/025/000 ريال از بابت هزینه دادرسی و مبلغ 10/000/000 ريال از بابت هزینه کارشناسی درحق محکوم لها، خانم فرزانه عسگری فرزند حمداله و همچنین مبلغ 2/550/000 ريال از بابت نیم عشر دولتی به صندوق دولت که در این رابطه یک فقره سیم کارت کارکرده به شماره 09121054408 و همچنین یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل 1382 به رنگ بژ متالیک به شماره انتظامی ایران55 / 638 ی 14  که متعلق به مرحوم فرهود جلالی کندلوسی بوده و در حال حاضر در پارکینگ عمومی به نشانی: تهران، میدان سپاه، خیابان شهید باباخانلو (سرباز) می باشد، توقیف گردید و پس از طی تشریفات قانونی و تکمیل پرونده مراتب به کارشناس محترم، جهت ارزیابی قیمت خودرو و سیمکارت فوق ارجاع که پس از بازدید به شرح ذیل اظهار نظر نموده است:

ارزیابی و نظریه کارشناس :

1.    یک فقره سیم کارت به شماره 09121054408 با توجه به کارکرد و ترتیب ارقام و کدخط و وضعیت کنونی بازار و سایر عوامل موثر در قضیه و بدون احتساب ارزش گوشی و بدهی احتمالی به مبلغ 452/000/000 ريال (معادل چهل و پنج میلیون و دویست هزار تومان) تعیین می گردد./

2.    از یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل 1382 به رنگ بژ متالیک به شماره انتظامی ایران55 / 638 ی 14  و شماره شاسی 82812173 و شماره موتور 22828212438 دارای دو محور و چهار سیلندر و چهار چرخ با سوخت بنزین و ظرفیت جمها پنج نفر با موتور روشن بازدید که چهارطرف وسیله دارای خط و خش و رنگ می باشد. لاستیک ها دارای آج حدودا 35% می باشند. تجهیزات، تزئینات و صندلی ها در حد مدل بوده و خودرو فاقد بیمه است. با توجه به مراتب فوق و مدل وکارکرد و جمیع جهات دیگر موثر در این رابطه ارزش خودرو مورد نظرمبلغ 620/000/000 ريال معادل شصت و دو میلیون تومان تعیین می گردد که مقرر گردید خودرو و سیمکارت مذکور در ازای بخشی از محکوم به و هزینه های مربوطه و نیم عشر پرونده در تاریخ 1400/9/6 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام مجتمع قضائی خانواده 2 تهران به نشانی: تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، میدان یاسمن، خیابان عدالت از طریق مزایده به فروش برسد. طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده از ساعت 10 الی12 از خودرو مورد بحث در آدرس پارکینگ اعلام شده بازدید و در وقت مقرر در جلسه مزایده شرکت نمایند./

نحوه مزایده :

1.     مزایده خودرو و سیمکارت موصوف از پایه کارشناسی شروع و کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد شد./

2.    ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی فی المجلس صرفا طی چک تضمینی بانک ملی ایران(دروجه خریدار) در حین جلسه مزایده اخذ و الباقی آن ظرف مدت حداکثر یک ماه از برنده مزایده دریافت خواهد شد./

3.    درصورت انصراف برنده از مزایده ده درصد واریز شده به نفع دولت ضبط می گردد./

4.    کلیه هزینه های نقل و انتقال مربوطه به خریدار طبق تعرفه به عهده خریدار ( برنده مزایده ) بوده و انتقال خودرو به جز موارد مندرج در بند دو ماده158 قانون اجرای احکام مدنی منوط به پرداخت کلیه جرایم؛ عوارض، دیون دولتی و ارائه مفاصاحساب خودرو می باشد./

مدیر دفتر اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده 2 تهران . یعقوبی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/06ساعت10الی11