فروش یک دستگاه خودرو سواری وانت پيکان مدل1389رنگ سفید

540000000

توضیحات

9709982611500936

140001460000113405
شعبه چهاردهم اجراي احكام مدني(خانواده) شهرستان كرج

1400/08/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرج

با سلام

با احترام؛ به پیوست یک برگ آگهی مزایده ارسال می گردد، دستور فرمایید آگهی مزایده برای یک نوبت وفق مواد 118 و 119 قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر درج آگهی در یکی از روزنامه های محلی و این که موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از 10 روز نباشد چاپ و منتشر و آن را در پرونده قبل از تاریخ 1400/09/11  به این اجرا ارسال فرمایند.

به موجب پرونده كلاسه 0000089صادره از شعبه 2 دادگاه خانواده كرج لها: خانم النازسادات موسوي باقري فرزند حسين با وکالت آقاي داود منتظري سانيجي عليه آقاي  عباس سرائي فرزند حسين  که محكوم عليه محكوم است به پرداخت 114 عدد سکه طلاي تمام بهار آزادي بابت مهريه  در حق محكوم له و مبلغ پنج درصد ازمحکوم به بابت هزينه اجرايي با توجه به اينكه اجرائيه صادره به محكوم عليه ابلاغ شده و در مهلت مقرر نسبت به اجراي حكم اقدام ننموده است بنا به در خواست محكوم له به منظور استيفاي محكوم به و هزينه هاي اجرايي  يک دستگاه خودروي وانت  به 37 ص592 ايران 68 متعلق به محکوم عليه  مي باشد، از سوي اين اجرا توقيف و توسط كارشناس رسمي دادگستري به شرح زير توصيف  ارزيابي شده و مقرر است در مورخ 1400/09/11  از ساعت 8 لغايت 9 در محل اجراي احكام مجتمع خانواده از طريق مزايده بفروش مي رسد، مزايده از مبلغ  540/000/000 ريال وفق نظريه كارشناسي شروع مي شود و به هر شخص حقيقي و حقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد يا چك بانكي تضميني از خريدار اخذ و الباقي ظرف يك هفته از وي وصول خواهد شد وپس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد در صورتي كه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد كليه هزينه هاي نقل و انتقال به عهده محكوم عليه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد. طرفين مي توانند ظرف يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند كه در اين صورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبين به شركت در مزايده مي توانند ظرف پنج روز قبل از مزايده با اطلاع اين اجرا از مال مورد مزايده بازديد نمايند

مشخصات مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر كارشناس بدين شرح است:

مشخصات خودرو: وانت پيکان به شماره انتظامي 37 ص 592 ايران 68 مدل 1389 به رنگ سفيد روغني به شماره شاسي 212050 و شماره موتور 9006187 نوع سوخت بنرين تيپ 1600 آي

وضعيت ظاهري و فني خودرو در زمان بازديد کارشناسي : سپر جلو و عقب ، درب موتور جفت گلگير جلو ، درب محفظه با ، بدنه سمت راست و….. دور تا دور داراي آثار تصادف و خط و خش مي باشد داشبورد متناسب با مدل خودرو ، صندلي و تو دوزي متناسب با مدل خودرو ، قسمت جلو بازسازي شده و دور تا دور بدنه داراي خط و خش مي باشد موتور متناسب با مدل خودرو ، تايرها 40 درصد درب موتور خودرو مذکور داراي قفل جداگانه اي بوده که به دليل عدم دسترسي باز نشده و نظريه فعلي در صورت اصالت و فابريک بودن موتور وسيله نقليه نافذ مي باشد ضمناً با توجه به توقيف بيش از 14 روز خودرو در پارکينگ يگانه مهرشهر نيازمند هزينه هاي ترخيص ، سرويس ، باطريسازي  و.. مي باشد ارزش خودرو با عنايت به مراتب فوق به مبلغ پانصد و چهل ميليون ريال معادل پنجاه و چهار ميليون تومان تعيين مي گردد 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/11ساعت8الی9