فروش یک دستگاه خودروسواری206سفید مدل1390

1100000000

توضیحات

9409980216400450

140068460000425415
اجراي احكام شعبه 264 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده 2 تهران

1400/08/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده:

    به موجب اجرائیه شماره 95/00089 صادره از شعبه 264 مجتمع قضائی خانواده 2 تهران آقای امید همتی بیجارسری فرزند محکوم علیه پرونده اجرائی 264/96/ج111 محکوم است به پرداخت تعداد 300 عدد سکه تمام بهار آزادی از بابت مهریه و مبلغ ريال از بابت هزینه دادرسی و مبلغ 11/500/000 ريال از بابت هزینه کارشناسی درحق محکوم لها، خانم شهین آرغا و آقای محمدمحسن واعظ قمصری «ورثه مرحومه شبنم واعظ قمصری» باوکالت آقای مهدی قلندری و همچنین مبلغ 2/550/000 ريال از بابت نیم عشر دولتی به صندوق دولت که در این رابطه سهم الارث محکوم علیه از یک دستگاه خودرو پژو 206 هاچ بک تیپ 5 مدل 1390 به رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی ایران 66 / 792 هـ 12 متعلق به محکوم علیه که در حال حاضر در پارکینگ نیکان غرب در نشانی: تهران، آیت اله کاشانی، شهرزیبا، خیابان احمد کاشانی، کوچه 22 بهمن پلاک 5 می باشد، توقیف گردید و پس از طی تشریفات قانونی و تکمیل پرونده مراتب به کارشناس محترم، جهت ارزیابی قیمت خودرو فوق ارجاع که پس از بازدید به شرح ذیل اظهار نظر نموده است:

ارزیابی و نظریه کارشناس :

از یک دستگاه خودرو پژو 206 هاچ بک تیپ 5 مدل 1390 به رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی ایران 66 / 792 هـ 12 و شماره شاسی NAAP13FE4CJ426085 و شماره موتور 15090040968 با چهار سیلندر و دو محور و سوخت بنزین و ظرفیت جمعا پنج نفر بازدید که درب موتور دارای آثار خوردگی و خط و خش و رنگ ناموزون دارد. انتهای گلگیر های عقب چپ و راست خوردگی و بازسازی دارد. سپر جلو  و عقب دارای سائیدگی و آسیب رنگ است. چراغهای جلو کدر می باشد. صندلی ها و تزئینات داخل در حد مدل می باشند. خودرو دارای چهار حلقه لاستیک بمارک بارز می باشد. با استفاده از باطری یدک میزان کارکرد خودرو 145176 کیلومتر رویت گردید ولی اتومبیل روشن نگردید.ممیزات فنی با اسناد و مدارک مالکیت مطابقت داشته و اتومبیل دارای اصالت مثبت می باشد. با توجه به مراتب فوق و مدل وکارکرد و جمیع جهات دیگر موثر در این رابطه ارزش خودرو مورد نظر مبلغ 1/100/000/000 ريال معادل یکصد و ده میلیون تومان تعیین می گردد که مقرر گردید در ازای بخشی از محکوم به و هزینه های مربوطه و نیم عشر پرونده در تاریخ 1400/9/14 از ساعت 10 الی 11 در دفتر اجرای احکام مجتمع قضائی خانواده 2 تهران به نشانی: تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، میدان یاسمن، خیابان عدالت از طریق مزایده به فروش برسد. طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده از ساعت 10 الی12 از خودرو مورد بحث در آدرس پارکینگ اعلام شده بازدید و در وقت مقرر در جلسه مزایده شرکت نمایند./

نحوه مزایده :

1.     مزایده خودرو موصوف از پایه کارشناسی شروع و کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد شد./

2.    ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی فی المجلس صرفا طی چک تضمینی بانک ملی ایران(دروجه خریدار) در حین جلسه مزایده اخذ و الباقی آن ظرف مدت حداکثر یک ماه از برنده مزایده دریافت خواهد شد./

3.    درصورت انصراف برنده از مزایده ده درصد واریز شده به نفع دولت ضبط می گردد./

4.    کلیه هزینه های نقل و انتقال مربوطه به خریدار طبق تعرفه به عهده خریدار ( برنده مزایده ) بوده و انتقال خودرو به جز موارد مندرج در بند دو ماده158 قانون اجرای احکام مدنی منوط به پرداخت کلیه جرایم؛ عوارض، دیون دولتی و ارائه مفاصاحساب خودرو می باشد./

 

مدیر دفتر اجرای احکام مجتمع قضایی خانواده 2 تهران . یعقوبی

 

 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/14ساعت10الی11