فروش یک دستگاه خودروسواری L90سفید مدل1391

13500000000

توضیحات

9809988499900634

140050460000109820
اجراي احكام شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1400/09/04

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول

درخصوص پرونده اجرائی  9900748 با موضوع  مطالبه طلب ، واحد اجرای احکام مدنی دادگستری کرمانشاه در نظر دارد اموال منقول ذیل را مطابق ماده 118 به بعد قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برساند:

يكدستگاه سواري رنو لوگان L90با مشخصات ذيل متوقف در پارکینگ سلیمانی  به شرح زير اعلام ميگردد: الف)مشخصات خودرو شماره انتظامي: 935ق22ايران 19 رنگ: سفيد روغني تعداد محور:2 نوع: سواري شماره شاسي:1189759 تعداد سيلندر:4 سيستم:رنو شماره موتور: W132085 نوع سوخت:بنزين تيپ ومدل: لوگان L90 – 1391 تعداد چرخ: 4 ظرفيت:جمعاً5نفر ب)وضعيت ظاهري وفني خودرو(درزمان بازديد) اطاق(بدنه):به شرح بند ج داشبورد:سالم صندلي وتودوزي: متعارف موتور:نياز به سرويس دارد گيربكس: نامعلوم ديفرانسيل:نامعلوم شيشه ها :سالم سپر:مستعمل ورنگ پريدگي وشكسته است لاستيك:عمر مفيد سپري شده است ج) توضيحات: گلگير جلو وعقب سمت راست ،درب عقب سمت راست آثار تصادف جزيي داردو نياز به بازسازي دارد،فاقد بيمه نامه شخص ثالث مي باشد. بعلت عدم دسترسي به سوئيچ با موتور خاموش بازديد گرديد د)برآورد قيمت: با توجه به بررسي بعمل آمده ووضعيت فعلي وجميع جهات متفرقه وجانبي خودرو قيمت پايه كارشناسي مبلغ 1/350/000/000ريال معادل يكصدو سي وپنج ميليون تومان در تاریخ 1400/05/05 تعيين وتقويم مي گردد. .مزایده برای روز 1400/09/21 ساعت  10/30صبح در طبقه همکف 4راه ارشاد دادگستری کل کرمانشاه برگزار میگردد.طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجراء واقع در چهار راه بسیج بلوار بنت الهدی طبقه همکف شعبه 4 اجرای احکام مدنی  ساختمان مرکزی دادگستری مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود،در غیر اینصورت هیچ عذری بابت عدم اطلاع از اوصاف اموال مذکور قابل پذیرش نخواهد بود شرکت کنندگان در مزایده می بایست 10% قیمت کارشناسی  را از قبل به شماره شبای ir740100004056012907595698   با شناسه پرداخت 913108156100019809988499900634 واریز و تا قبل از مزایده فیش آن را تحویل این اجرا دهند مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هرکس بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده مکلف است10% بهای پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری تودیع و باقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند .در صورت عدم پرداخت بقیه مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور سند انتقال بنام خریدار صادر می شود. هزینه نقل و انتقال بر عهده خریدار است. (ضمنا” آگهی شماره 140050460000106883 مورخه 1400/08/29 بدلیل اشتباه در محل توقیف ، کان لم یکن اعلام میگردد)

دادورز شعبه 4 اجرای احکام مدنی دادگستری کرمانشاه-عزیزی مجد

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/21ساعت10:30