فروش یک دستگاه خودروسواری 405نوک مدادی مدل1383

450000000

توضیحات

9709980214000353

140068460000422423
اجراي احكام شعبه 191 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران

1400/08/26

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

 

اگهی مزایده اموال منقول

 

بموجب پرونده کلاسه  9900033 ج  و دادنامه صادره از شعبه  191 دادگاه عمومی تهران محکوم له  مجیدکریمی  و محکوم علیه  احمد صمدی دایر بر توقیف و فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 مدل 83 اموال متعلق به محکوم علیه اموال مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر توصیف و ارزیابی شده ومقرر است از ساعت 9الی10 مورخ  1400/09/22 در محل دفتر مزایده م ق ش مطهری  از طریق مزایده از قیمت  450/000/000 ریال نظریه کارشناس شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند مال مورد مزایده و بهای ان طبق نظر کارشناس بدین شرح است مورد مزایده یک دستگاه خودرو پژو 405 به رنگ نوک مدادی مدل 83و  4 سیلندر به شماره موتور 12483189700 و شماره شاسی 16200664 و شماره انتظامی 816س18 ایران 33 و از نواحی گلگیر عقب چپ و چراغ خطر عقب چپ و درب صندوق و گلگیر جلو راست و سپر جلو و چراغ راهنما و گلگیر عقب راست آثار تصادف خسارتی دارد و آج لاستیک حدود 30 درصد و کفی سینی عقب و کف صندوق آثار خسارت دارد و آینه جانبی سکسته است و کارکرد کیلومتر 34000 تخمین زده شده است و در حال حاضر خودرو بصورت خاموش بازدید شده است و در حال حاضر از طرف این اجرا توقیف شده است/

 

دادورز اجرای احکام شعبه 191 دادگاه حقوقی تهران

صدری

 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/22ساعت9الی10