فروش یک دستگاه خودروسواری 405نقره ای مدل1386

450000000

توضیحات

9909982163600649

140050460000108290
اجراي احكام شعبه 4 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1400/09/02

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول

درخصوص پرونده اجرائی  0000264 با موضوع  مطالبه طلب ، واحد اجرای احکام مدنی دادگستری کرمانشاه در نظر دارد اموال منقول ذیل را مطابق ماده 118 به بعد قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری به فروش برساند:

يكدستگاه سواري  پژو 405 با مشخصات ذيل متوقف در پارکینگ زمزم  به شرح زير اعلام ميگردد: الف)مشخصات خودرو شماره انتظامي: 559 ه 12  ایران 11  رنگ:  نقره ای  نوع سوخت:بنزين  مدل:  سال 1386 اتاق و بدنه سالم درب عقب راست آقار برخورد قبلی دارد – دیفرانسیل  سالم- فرمانو جلوبندی سالم- سپرها سالم- چراغهای عقب و جلو  سالم – تودوزی ذاری کفی- درب عقب  راست فاقد زه بغل -رینگها معمولی شیشها سالم لاستیک دارای آج 50 درصد-دارای زاپاسگیربکس سالم – وضعیت برقی خودرو  سالم نیست-دارای خلافی میباشد- دارای بیمه نامه ثالث تا 1400/10/04 میباشدبرآورد قيمت: با توجه به بررسي بعمل آمده ووضعيت فعلي وجميع جهات متفرقه وجانبي خودرو قيمت پايه كارشناسي مبلغ 450/000/000 ريال در تاریخ 1400/07/06 تعيين وتقويم مي گردد. .مزایده برای روز 1400/09/28 ساعت  10/30صبح در طبقه همکف 4راه ارشاد دادگستری کل کرمانشاه برگزار میگردد.طالبین و خریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجراء واقع در چهار راه بسیج بلوار بنت الهدی طبقه همکف شعبه 4 اجرای احکام مدنی  ساختمان مرکزی دادگستری مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود،در غیر اینصورت هیچ عذری بابت عدم اطلاع از اوصاف اموال مذکور قابل پذیرش نخواهد بود شرکت کنندگان در مزایده می بایست 10% قیمت کارشناسی  را از قبل به شماره شبای ir740100004056012907595698   با شناسه پرداخت 923108156100019909982163600649  واریز و تا قبل از مزایده فیش آن را تحویل این اجرا دهند مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شود هرکس بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و برنده مزایده مکلف است10% بهای پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری تودیع و باقیمانده آن را حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند .در صورت عدم پرداخت بقیه مال در موعد مقرر مطابق ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور سند انتقال بنام خریدار صادر می شود. هزینه نقل و انتقال بر عهده خریدار است.

دادورز شعبه 4 اجرای احکام مدنی دادگستری کرمانشاه-عزیزی مجد

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/28ساعت10:30