فروش یک دستگاه خودروسواری 206سفید مدل1396

1900000000

توضیحات

9709980250600534

140091460000469699
شعبه دوم اجراي احكام مدني شهرستان شهر ري

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

*به موجب مفاد پرونده اجرايي با کلاسه980622صادره از  دادگاه شعبه ششم     مبني بردعوي خانم مريم رحيمي با وکالت  محمد جواد شعبان نيا منصور    به طرفيت روح اله احمدي قهي با وکالت خانم فريبا رحيمي    داير بر مطالبه مهريه بميزان 350قطعه سکه طلا تمام بهار ازادي ونيم عشر دولتي  در حق  صندوق دولت که    نسبت به توقيف خودرو 206 به شماره 876م59 ايران 33 سواري  مدل 1396 به رنگ سفيد  با شماره شاسي و شماره موتور 174b0027291 اقدام  و مراتب توقيف  به خوانده ابلاغ گرديده و مصون از هرگونه اعتراض واقع شده است ومتعاقب آن ارجاع امرکارشناس صورت گرفته بميزان1/900/000/000ريال بر آورد قيمت گرديده است که نظريه کارشناسي وفق ماده 75 قانون اجراي احکام مدني به طرفين ابلاغ گرديده وهيچ يک از اصحاب دعوي به نظريه اعتراضي نکرده اند.لذا مقرر گرديد مال توقيفي در روز 3شنبه مورخ  1400/09/09راس ساعت10صبح  با حضور نماينده محترم دادستان در محل اجراي احکام خانواده دادگستري ري به نشاني شهرري ميدان ساعي جنب شهرداري منطقه 20 تهران –دادگستري ري طبقه همکف – اجراي احکام خانواده از طريق مزايده به فروش برسد مزايده از قيمت پايه کارشناسي شروع و به هر کسي که بالاترين نرخ پيشنهاد ي را ارائه نمايد واگذار مي شود که 10 در صد مبلغ مزايده از خريدارفي المجلس نقدا اخذ و مابقي ثمن مزايده نيز حداکثر ظرف مدت يکماه از تاريخ مزايده به حساب سيبا دادگستري ري به شماره 2171299031001واريز گردد..

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/09ساعت10