فروش یک دستگاه خودروسواری 206سفید مدل1390

150000000

توضیحات

9709980010600224

140068460000418372
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي عدالت تهران

1400/08/25

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به موجب اجرائیه اصداری از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران در پرونده کلاسه 0000129 لهم 1- میر کریم موسوی ننه کران 2-فاطمه موسوی ننه کران  3-میر یداله موسوی ننه کران  4-میرنقی موسوی ننه کران  5-میر اسماعیل موسوی ننه کران  6-میر جلیل موسوی ننه کران علیه  1-عبدالکریم کواکبی، 2-عبدالرحیم کواکبی، 3-فرحناز کواکبی  مبنی برتقسیم ترکه خودرو به شماره انتظامی 846 ص 26 ایران 77 در صورت عدم تقسیم، فروش و تقسیم بهای آن بین وراث پس از پرداخت و تادیه حقوق و دیون و تعهداتی که به ترکه متوفی تعلق می گیرد، به همین منظور خودرو موصوف به منظور فروش از طریق مزایده مورد کارشناسی و ارزیابی قرار گرفت. خودرو به شماره انتظامی: 846 ص 26 ایران 77 ، نوع: سواری، سیستم و تیپ: پژو Tu3 206، مدل: 1390، رنگ: سفید، شماره شاسی: J593054، شماره موتور: 148A0000259، تعداد چرخ: 4، تعداد محور: 2، تعداد سیلندر: 4، نوع سوخت: بنزین، ظرفیت: 5 نفر. وضعیت ظاهری و کیفی خودرو (در زمان بازدید) طبق نظریه کارشناسی به شرح ذیل می باشد. اطاق (بدنه): سالم، داشبورد: سالم، صندلی و تودوزی: سالم، موتور: سالم، گیربکس: سالم، دیفرانسیل: سالم، تایرها: بعلت توقف طولانی فرسوده است ،توضیحات: اتومبیل صفر کلیومتر است.پلاک روی آن نصب نبود و بر اساس اسناد و مدارک نوشته شده است.  ارزش پایه خودرو به میزان 150/000/000 ریال معادل صد و پنجاه میلیون تومان برآورد می گردد. مزایده در تاریخ 1400/09/17 از  ساعت10:30 الی11 در محل اجرای احکام مجتمع قضایی عدالت واقع در تجریش-خیابان فناخسرو پلاک 73 بفروش می رسد. مزایده از قیمت پایه (کارشناسی) شروع شده به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس به حساب سپرده از طریق دستگاه کارتخوان واحد حسابداری مجتمع قضایی عدالت تودیع و الباقی بایستی ظرف یکماه به حساب سپرده مذکور واریز گردد در غیر اینصورت الباقی مبلغ واریزی پس از کسر هزینه های اجرا به نفع دولت ضبط مزایده تجدید خواهد شد. کسانی که تمایل به بازدید مورد مزایده دارند ظرف پنج روز مانده تا زمان مزایده به این اجرای احکام مراجعه نمایند ضمناً این اجرا تعهدی در قبال تحویل خودرو به برنده مزایده ندارد.

                                                              دادورز اجرای احکام شعبه 107 مجتمع قضایی عدالت تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/17ساعت10:30الی11