فروش یک دستگاه خودروسواری کیا نقره ای2012

12000000000

توضیحات

9909980226500140

140068460000433098
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/09/03

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

مزایده اموال منقول نوبت اول

به موجب اجرائیه صادره از شعبه  5  دادگاه عمومی تهران به شماره  9910420226500096 محکوم علیه آقای محمد مهدی امامی ناصری فرزند ابوالفضل محکوم به پرداخت مبلغ 6/030/000/000 ریال بابت اصل خواسته  در حق محکوم له آقای  عبداله  عبدوس فرزند فضل اله  و مبلغ 301/500/000 ریال بابت نیم عشر دولتی درحق صندوق دولت  محکوم  گردیده است  که با توجه به  معرفی خودرو  و توقیف  خودروی سواری کیا -موهاوی 4600 به شماره 984 ب 21- ایران 40 توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل به مبلغ 12/000/000/000  ریال ارزیابی گردیده است.

 

1-یک دستگاه خودروی سواری کیا تیپ موهاوی 1400 مدل 2012 رنگ نقره ای متالیک 8 سیلندر شماره موتور 46164 شماره شاسی 5085759 به شماره 984 ب 21 ایران40 

2- اب پاش  چراغ جلو ندارد؛ پایین درب جلو و عقب راست اثار تصادف مالشی طولی دارد که لیسه گیری و تقریبا  مرمت شده است ،گلگیر جلو چپ  اثار خط و خش طولی دارد،درب جلو چپ تصادفی که مرمت شده است ، لچکی عقب چپ قر شده گی نقطه ای دارد و سپر جلو و عقب  بعلت تخریب رنگ مجددا رنگ امیزی  شده است  و رینگ  و چرخها فابریک، اتومبیل روشن ، قسمتهای داخلی استهلاک در حد مدل است بررسی فنی  انجام موتور سالم و دستگاهها و قسمتهای نیرو  محرکه سالم و میزان استهلاک در حد مدل تولید است مبلمان و صندلیها و سقف  و روکش های درها در حد مدل است شماره کیلومتر 153042 می باشد.

3- خودرو متوقف درنشانی -پارکینگ (یاران غرب) خیابان زنجان جنوبی انتهای  خیابان بهنود

 

قیمت ارزیابی شده توسط کارشناس قیمت پایه مزایده  خودروی موصوف  به مبلغ 12/000/000/000 ریال (معادل یک میلیارد و دویست میلیون تومان ) می باشد  .

 مقرر گردید خودروی مذکور درروز شنبه تاریخ 1400/9/27  از ساعت 13 الی  13/30  در نشانی  پارکینگ (یاران غرب) خیابان زنجان جنوبی انتهای  خیابان بهنود ازطریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 12/000/000/000 ریال شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود.ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره 2171299008005  ir56017000000 به نام  سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه وزارت دادگستری واریزنموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید.درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده خودروی مذکور به خریدار تحویل خواهد شد.کسانیکه که تمایل  به شرکت در مزایده و بازدید مال مورد مزایده را دارند می توانند 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام این شعبه مراجعه تا مقدمات بازدید آنها فراهم گردد.ضمنا کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده خریدار می باشد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/27ساعت13 الی13:30