فروش یک دستگاه خودروسواری کارا اسپورتیج سفید2015

610000000

توضیحات

9409980241800120

140068460000414413
شعبه 3 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/08/22

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال غیر منقول

به موجب پرونده اجرایی 0002936/121/ج  از شعبه 121 دادگاه حقوقی تهران -داد نامه  9400602 مورخه  1394/04/21  محکوم له آقای    سید  محمود نصر اله زاده هراتی فرزند سید جواد – محکوم علیه  آقای  محسن عباسی -موضوع دستورفروش خودروی  سواری کارا  اسپورتیج SL با رنگ سفید روغنی با مدل 2015 با شماره انتظامی 621 و 99 ایران 88     به شرح کارشناسی  ذیل  می باشد

بازدید از خودرو در پارکینگ پردیس ملت نیایش به شرح ذیل اظهار نظر می نمایم.

مشخصات اتومبیل:

اتومبیل از نوع سواری کاراسپورتیج SL با رنگ سفید روغنی با مدل 2015 با شماره انتظامی 621 و 99 ایران 88 و به شماره شاسی 7685815 و موتور 459719 می باشد.

بازدید از اتومبیل:

ازاتومبیل شماره فوق بازدید گردید از قسمت های سانروف پانوراما بصورت نیمه باز بود جلو کاپوت آثار ورود خسارت دارد – باید صافکاری و نقاشی شود – پهلوی گلگیر جلو چپ  آثار ورود خسارت دارد – سپر جلو و دیاق پشت سپر آثار ورود خسارت دارد  و فاقد چهار عدد سنسور داخل سپر جلو می باشد  درب راننده در قسمت پایین و در مجاورت آینه راننده آثار ورود خسارت دارد- درب عقب چپ آثار ورود خسارت دارد – براکت های سپر جلو، چپ و راست شکسته است درب جلو راست آثار ورود خسارت دارد – گلگیر جلو راست آثار خسارت دارد – پایین درب عقب راست آثار ورود خسارت دارد- چراغ خطرعقب چپ روی درب صندوق شکسته است – درب صندوق در قسمت وسط سمت چپ آرم KIA  آثار ورود خسارت دارد- سپر عقب نیاز به بازسازی و نقاشی دارد – طلق چراغ دنده عقب چپ شکسته است – لاستیکها حدود 50% می باشند – لاستیک های جلو محصول سال 2014 و لاستیکهای عقب محصول سال 2011 می باشند – رو دری درب راننده شکسته است – خودرو به صورت خاموش بازدید شد – موتور اتومبیل قابلیت استارت ندارد – موتور اتومیبیل کثیف و همراه با جرم و روغن می باشد – همگی موارد آسیب دیده می بایست مورد صافکاری و نقاشی و بازسازی قرار گیرند سپر های جلو و عقب باید مورد بازسازی قرارگیرند-  چراغ خطر عقب چپ روی درب صندوق باید تعویض شود و چهار عدد سنسور روی سپر جلو و یک عدد سنسور برای سپر عقب باید خریداری و نصب گردد ( فاقد پنج سنسور روی سپر های جلو و عقب می باشد) رینگ های اسپورت جلو چپ و جلو راست و عقب چپ آثار خراشیدگی دارند.

قیمت: با توجه به گستردگی خسارات وارده و لزوم انجام تعمیرات گسترده بدنه خودرو و هزینه های مربوطه و همچنین کسر قیمت و افتی که پس از تعمیرات بدنه بر خودرو مترتب می گردد و در نظر داشتن بهاء خودرو بر مبنای پایه کارشناسی قیمت این خودرو معادل مبلغ 610.000.000 تومان برابر ششصد و ده میلیون تومان ارزیابی می گردد .

 تاریخ مزایده  1400/9/10  ساعت 12 الی 12/30  در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت  الکترونیک  در واحد مزایده  اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید خودرو  5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر  پاكباز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/10ساعت12الی12:30