فروش یک دستگاه خودروسواری پژوپارس مدل1383نقره ای

160000000

توضیحات

9909988736600011

140001460000113483
شعبه دوم اجراي احكام مدني(ويژه نيابت) دادگستري شهرستان كرج

1400/08/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

 

هي مزايده اموال غير  منقول – نوبت اول

بموجب پرونده شماره بايگاني  شعبه  اجراي احکام مدني کامياران  کردستان  دادگستري موضوع کلاسه پرونده 990804  شعبه دوم نيابت دادگاه عمومي حقوقي نيابت کرج له: محسن  محمدي  با  وکالت  سيد  مهدي  جواد  ي  نيا    عليه: محمد  جهانپور  محکوم عليه محکوم است به پرداخت مبلغ  275/000/000 ريال در حق محکوم له  و مبلغ 10/000/000  ريال  درصد به عنوان نيم عشر دولتي در حق صندوق دولت. با توجه به اينکه محکوم عليه در مهلت قانوني در مهلت مقرر نسبت به انجام مفاد حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له و به منظور استيفاي محکوم به و هزينه هاي اجرايي اموال متعلق به محکوم عليه از سوي اين اجرا توقيف و توسط کارشناسي دادگستري کرج بشرح ذيل توصيف و ارزيابي شده و مقرر گرديده از طريق مزايده در مورخ   1400/09/07  از ساعت 8    صبح تا  9 در محل اجراي احکام مدني شعبه دادگستري کرج از طريق مزايده بفروش برسد. مزايده از قيمت160/000/000    ريال شروع و به هر شخص حقيقي و حقوقي که بالاترين قيمت را بدهد فروخته خواهد شد. ده درصد از وجه مزايده را في المجلس بصورت وجه نقد يا چک بانکي تضميني از خريدار اخذ و الباقي وجه مزايده ظرف يک ماه از وي وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حکم تمليک مورد مزايده به نام خريدار منتقل خواهد شد. در صورتي که در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از کسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد. کليه هزينه هاي نقل وانتقال بعهده محکوم عليه است که از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفين مي توانند ظرف مدت يک هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند که در اين صورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده بنام خريدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبين شرکت در مزايده مي توانند ظرف 5 روز قبل از مزايده بااطلاع اين اجرا از مال مورد مزايده بازديد نمايند.

مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر کارشناس بدين شرح است:با  احترام  و  لاجراي  قرار  کارشناسي  صادره  مبني  بر  رسيدگي  و  اظهار  نظر  موضوع  پرونده  کلاسه9900804  در خصوص  بررسي  واصالت  و  تعيين  قيمت  خودرو ي  سواري  پژو پارس      توسط  اينجانب  حسب  دستور  از  وسيله  نقليه  صدر الاشاره  بازديد  نموده  و  نظريه  کارشناسي  حهت  هر  گونه  بهره  برداري  اعلام  مي  گردد  :

مشخصات خودرو :

شماره انتظامي : 51- 718 ج-73

نوع :  سواري 

سيستم :      پژو  پارس 

مدل :      1383      رنگ :      نقره  اي 

شماره شاسي :  83813471

شماره موتور :  12483100785

تعداد چرخ :      4 چرخ    تعداد محور :    2 محور

تعداد سيلندر :  4 

نوع سوخت :      بنزين 

ظرفيت :  5

 

ب) وضعيت ظاهري و فني خودرو در زمان بازديد کارشناسي :

اطاق وبدنه :  سالم

داشبورد :      سالم         

صندلي وتودوزي :      ندارد

تجهيزات  : 

نقايص ظاهري :.  اتاق  در  بعضي  از  قسمتها  نياز  به صافکاري  و رنگ آميزي  دارد 

    موتور : سالم                       

گيربکس :    سالم

ديفرانسيل :    :    سالم

تاير ها :  نياز  به 4  حلقه لاستيک  دارد 

ساير  :  نياز  به باطري  و  فاقد  بيمه  مي باشد 

ارزش پايه خودرو :

با  عنايت به  مراتب  فوق  ارزش  خودرو به  مبلغ160/000/000 ريال  ميباشد

دادورز شعبه نيابت کرج-شهرستاني

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/07ساعت8الی9