فروش یک دستگاه خودروسواری پراید131خاکستری مدل1390

550000000

توضیحات

9909982885701140

140091460000469554
شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان اسلامشهر

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده

در پرونده اجرا بشماره  9901110/7محکوم علیه آقای مهدی آقازاده  به پرداخت تعداد 300 قطعه سکه تمام بهار  از بابت مهریه  در حق محکوم لها  خانم زیبا  توسلی  همدانی  وپرداخت    نیم عشر دولتی  درحق صندوق دولت به شرح ذیل اموال اعلام میدارد:

که  منجر  به  توقیف  یکدستگاه  خودرو  پراید  بشماره  انتظامی  78ایران -875 ی 93 گردیده  که  خودرو  در پاركينگ سهند بازديد كارشناسي به عمل آمده  است . 1) مشخصات وسيله نقليه بر اساس سوابق شماره گزاري: نوع :سواري سيستم:پرايد تيپ :131 sl رنگ :خاكستري مدل:1390 نوع سوخت :بنزين شماره موتور : 4204033 شماره شاسي :90792881 شماره پلاك : 78 – 875 ي 93 2)نتيجه و اظهار نظر كارشناسي : از وسيله نقليه با مشخصات فوق به صورت خاموش و درب بسته ،بازديد كارشناسي به عمل آمده است . و اينكه خودرو از اطراف خوردگي دارد و از ناحيه گلگير عقب راست رنگ شدگي دارد و سپر عقب شكسته است . ناوداني نيز خوردگي و زنگ زدگي دارد. آج لاستيك ها در حدود 70 درصد مي باشد و اينكه خودرو به علت پارك از مورخ 08 – 12 – 1399 در پاركينگ سطوح آنرا خاك و گل گرفته و وضعيت بدنه خودرو به نحو مطلوبي بازديد نشده است كه با لحاظ موارد ذكر شده قيمت پايه كارشناسي خودرو مبلغ 550/000/000ريال معادل پنجاه و پنج ميليون تومان در نظر گرفته شده است . • در ضمن طبق استعلام به عمل آمده خودرو داراي خلافي به مبلغ 1/428/000 ريال و اعتبار بيمه نامه شخص ثالث تاريخ 09 – 07-1400 مي باشد

1-توقیف وارزیابی آن توسط کارشناس انجام گردیده که اموال مزبور بمنظور استیفای حق محکوم له از طریق مزایده از مبلغ ارزیابی شروع میگردد2- محل فروش اموال دفتر اجرای احکام مدنی دوم دادگستری اسلامشهر است 3-هرکس می تواند 5روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرا از اموال بازدید ودر مزایده شرکت نماید روز انجام مزایده سه  شنبه  مورخ 1400/09/23 از ساعت 10صبح لغایت 11صبح می باشد برنده مزایده باید 10درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده نقدا می بایست پرداخت نماید مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد کرده است وبقیه بها در فرجه قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد پرداخت خواهد شد.ضمنا چنانچه روز مزایده به عللی مصادف با تعطیلی باشد فردای همانروز در همان مکان وهمان ساعت مزایده انجام خواهد شد.  

 

دادورز اجرای احکام مدنی دوم دادگستری اسلامشهر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/0923ساعت10الی11