فروش یک دستگاه خودروسواری پراید مدل1382

280000000

توضیحات

9609988420100372

140050460000107873
شعبه اول اجراي احكام مدني شهرستان سرپل ذهاب

1400/09/01

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعالي

آگهی مزایده اموال  منقول

((مرحله اول))

درخصوص پرونده اجرائی کلاسه 0001140صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی سرپل ذهاب لهاخانم صفوراحیدری  علیه آقای علی مرادی ، اجرای احکام مدنی سرپل ذهاب در نظر دارد مال  منقول موصوف ذیل الذکر را  از طریق مزایده حضوری بفروش برساند.

مشخصات ملک:شش دانگ یک دستگاه سواری پرایدتیپ صبا مدل 1382-دوگانه سوزکارگاهی بشماره پلاک انتظامی 559ج21ایران29-بنام اقای علی مرادی که  توسط کارشناس رسمی  بمبلغ  280000000 ریال ارزیابی شده است و مزایده برای روز یکشنبه مورخ 15/ 09/ 1400 ساعت 10:00 صبح تعیین گردیده است،طالبین وخریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در دادگستری شهرستان سرپل ذهاب مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شودهرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و شرکت کنندگان مزایده مکلفند جهت پرداخت 10% مبلغ مزایده  را قبل از انجام مزایده به حساب سپرده  دادگستری تودیع نموده وبعد از برنده شدن جهت پرداخت مابالتفاوت مبلغ 10%  کارت عابر بانک ملی با موجودی کافی همراه داشته باشند . و باقیمانده مبلغ مزایده بعد از برنده شدن آنها در مزایده ، حداکثرظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری باشماره نزد بانک ملی  واریز نمایند ،ودرصورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور انتقال سند به نام خریدار صادر می شود .ضمناًهزینه نقل وانتقال برعهده خریدار می باشد.

دادورزاجرای احکام مدنی دادگستری سرپل ذهاب-کیانوش باشتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/15ساعت10