فروش یک دستگاه خودروسواری پراید سفید مدل1394

730000000

توضیحات

9809982928300056

140091460000461185
شعبه اجراي احكام مدني بخش جواد آباد

1400/08/22

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

lاگهی مزایده مال منقول(نوبت اول)

به موجب اجراییه به شماره 980061مورخه 1399/3/24اشعبه اول دادگاه عمومی بخش جواداباد از اموال محکوم علیه توقیف به شرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است :یکدستگاه خودرو سواری پراید141 به شماره انتظامی 646س 189 ایران 21 مدل 1394 رنگ نقره ای شماره شاسی 3367155دارای بیمه نامه شخص ثالث تا تاریخ 1401/7/25 متوقف در پارکینگ جواداباد درب های جلو عقب هردو طرف و سپر جلو دارای اسیب دیدگی و خط و خش بسیار زیاد میباشد که می بایستی به طور کلی رنگ امیزی گردد از قسمت جلو دادرای تصادف بوده و شاسی های جلو تعویض و دارای جوش زدگی میباشد کیسه هوای جلو فعال گردیده و تاکنون باز سازی نگردیده است و نیاز به تعویض داشبورد و سایر تعمیرات نیز میباشد ارزش خودرو جهت مزایده 730/000/000ریال میباشد

مقررگردید خودرو مذکوردرروزیکشنبه مورخه 1400/9/14ساعت 11 صبح از طریق مزایده در دفتر اجرای احکام دادگاه بخش جواداباد ازتوابع شهرستان ورامین وبا حضور نماینده دادستان به فروش برسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع وبه هر شخص حقیقی یا حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد محکوم له میتواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان ودادورزها (مامورین اجرا) وسایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند همچنین اقرباء نسبی وسببی انان تا درجه سوم نمی توانند در خرید شرکت نمایندمحکوم له یا محکوم علیه میتوانند اگهی دیگری به خرج خود منتشر نمایند ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس از خریداراخذونامبرده مکلف است ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده مابقی ثمن معامله را به حساب سپرده دادگاه واریز نمایددر صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مورد مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده وفق مقررات تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است طرفین می توانند ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که دراین صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد مال  مورد مزایده بعد از پرداخت تمام بهای ان درفرجه قانونی ، تسلیم خواهدضمنا طالبین شرکت درمزایده می توانند پنج روز قبل از مزایده مال مورد مزایده را ملاحظه نمایند

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/14ساعت11