فروش یک دستگاه خودروسواری پرایدنقره ای مدل1387

420000000

توضیحات

9809980227900348

140068460000423019
اجراي احكام شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/08/26

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال منقول

  بموجب دادنامه شماره 98/759 صادره از شعبه 19 دادگاه عمومي تهران و در پرونده اجرايي كلاسه 980243 ج  له  آقای اسداله درویش  عليه  شرکت آهوان تک به شناسه ملی 10102318595  كه محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 1/313/474/552در حق محكوم له و مبلغ 65/173/727 ريال بابت نيم عشر اجرايي كه در اين خصوص حسب تقاضاي محكوم له خودرو پراید  متعلق به محكوم عليه معرفی و توقیف و بوسيله كارشناس رسمي دادگستري بشرح ذيل توصيف و ارزيابي گرديده است.

خودرو سواری پراید به شماره انتظامی ایران66- 463 ب 31 جی تی ایکس آی مدل 1387 رنگ نقره ای متالیک شماره موتور 13/2754038 M و شماره شاسی 87594144  با توجه به وضعیت خودرو و وضعیت بدنه و لاستیکها و تودوزی و سایر موارد به قیمت 420/000/000 ریال ارزیابی می گردد.

مقرر گرديد خودرو  مذکور در روز  چهارشنبه  مورخه  1400/9/24   از ساعت 13 الي 13/30  در محل نگهداری اموال به نشانی تهران –  خ آزادی نبش یادگار امام خ یاران غرب پارکینگ بهنود  از طريق مزايده بفروش برسد. مزايده از قيمت پايه كارشناسي 420/000/000 ریال شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد. طالبين مي توانند پنج روز قبل از مراسم مزايده به اجراي احكام مدني مراجعت تا ترتيب بازديد از مورد مزايده را فراهم نمايد.                                               اجراي احكام مدني شعبه 19 مجتمع قضايي شهيد بهشتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/24ساعت13 الی13:30