فروش یک دستگاه خودروسواری پرایدسفید مدل1382

280000000

توضیحات

9909988603100245

140050460000106625
شعبه 6 اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان كرمانشاه

1400/08/27

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول

درخصوص پرونده اجرایی 9901100/ اجرا ش 6م ، صادره از شعبه 31 شورای حل اختلاف شهرستان کرمانشاه له آقای سید نور نظری پور فرزند مراد با وکالت خانم مریم ولی زاده علیه خانم الهام حمیدی زاده فرزند اسد  بر محکومیت به پرداخت  مبلغ  110/000/000 ریال بابت باقیمانده اصل خواسته و هزینه دادرسی به مبلغ 1/180/000 ریال و خسارت تاخیرتادیه ازمورخ 1399/06/04  لغایت اجرای حکم و حق الوکاله وکیل 16/000/000 ریال و پنج درصد مبلغ محکوم به بابت نیم عشر دولتی واحد اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان کرمانشاه ،  باتوجه به اینکه خودرو سواری پراید به شماره انتظامی218 ق 97  ایران 19  بنام محکوم علیه  ،  محکوم له بابت محکوم به درمورخ  1400/03/18  به شماره  1001/42001215963  ازطریق پلیس راهور توقیف سیستمی گردیده  و توسط کلانتری به شماره 1400/8349/970420/61 مورخ 1400/06/24 توقیف فیزیکی گردیده است، لذا این اجرا در نظر دارد در اجرای ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی مال منقول مذکور را با مشخصات  : سواري پرايد GTXi  بشماره انتظامي 218ق 97 ایران 19 سفيد روغني مدل 1382 بنزيني ظرفيت جمعا 4 نفر ، 4 سيلندر ، 2 محور ، 4 چرخ ، بشماره موتور 00483444 بشمار شاسي 141228294306 S ، وضعيـت فنـي و ظاهري (( اتاق و بدنه : سالم ولي دور رنگ مجدد و خط و خش بدنه و سرشاسي هاي جلو آثارضربه دارد موتور : سالم نياز به بررسي درتعميرگاه ، گيربكس : سالم نياز به بررسي درتعميرگاه ، شيشه ها : سالم سپرها : سالم ديفرانسيل : سالم نياز به بررسي درتعميرگاه صندلي و جلو داشبورد : سالم باطري : فرسوده جلو پنجره : سالم لاستيك ها : لاستيك هاي جلو و عقب و زاپاس %50 چراغ ها : سالم آئينه ها : سالم برف پاكن : نياز به بررسي درتعميرگاه بخاري و كولر : نياز به بررسي درتعميرگاه دارد ، آخرين مالك خودرو در سيستم راهور محکوم علیه است ، شماره موتورو شاسي و پرچ هاي پلاكت مشخصات و اطاق فابريك ولي اصالت اطاق از لحاظ دوتكه نبودن بايستي مورد تاييد مراكز تعويض پلاك قرارگيرد ، برنده مزايده قبل از برنده شدن به امورفني و گرمايي و سرمايي و برقي خودرو با بازديد آگاهي يابد ، شبي 60/000 ريال پاركينگداري از 1400/06/26و هزينه جرثقيل دارد ، فاقد بيمه نامه شخص ثالث ، درصورت رفع موانع موجود قابليت شماره گذاري و تبديل پلاك دارد ، درمورخ 1400/08/04 به شماره33/7/13774 توسط کارشناس محترم دادگستری قيمت پايه كارشناسـي به حروف مبلغ دويست و هشتاد ميليون ريال و به رقم 280/000/000 ريال ارزیابی گردیده است، از طریق مزایده حضوری بفروش برساند که مزایده برای روزدوشنبه مورخ 1400/09/22  ساعت 10 صبح درمحل اجرای احکام مدنی شعبه 6 شورای حل اختلاف مجتمع شهید بهشتی برگذار می گردد ،  طالبین می توانند به استناد ماده 126 قانون اجرای احکام مدنی 6 روز قبل از مزایده، از مال مورد مزایده واقع در میدان جمهوری اسلامی شورای حل اختلاف شهیدبهشتی اجرای احکام مدنی شعبه 6 مجوز لازم را جهت بازدید دریافت نمایند و در روز مزایده با همراه داشتن کارت شناسایی شرکت کند و به هرکس که بالاترین قیمت پیشنهاد کند تعلق خواهد گرفت و برنده مزایده مکلف است 10% بهای پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری تودیع و رسید دریافت و باقیمانده آن را حداکثرظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند،درصورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده  129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد، ضمناً کلیه ی هزینه های مربوط به نقل وانتقال بر عهده برنده مزایده (خریدار) می باشد ./.

 

                                      دادورز شعبه 6  اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف کرمانشاه – مریم ترابی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/22ساعت10