فروش یک دستگاه خودروسواری پرایدسفید مدل1388

530000000

توضیحات

9809982885700385

140091460000515051
شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان اسلامشهر

1400/09/11

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده

در پرونده اجرا بشماره  9900891  محکوم علیه آقای  مجتبی ربیعی کنارسری فرزند حسن به پرداخت تعداد 100 قطعه سکه تمام بهار  از بابت مهریه  در حق محکوم لها  خانم سمانه زاهدی  فرزند صفرعلی باوکالت رضاعظیمی به شرح ذیل اموال اعلام میدارد: 

مشخصات خودرو :سواری پراید مدل 1388 شماره انتظامی ایران 10-67م956 رنگ سفید روغنی شماره موتور 2897412 شماره شاسیs1412288245152  قابل شماره گذاری دارد درب صندوق عقب تصادف جزئی دارد -اطراف خوردگی دارد-زه درب عقب چپ معیوب است تزئینات مستعمل است لاستیکها 40 درصددیفرانسیل مستعمل تجهیزات اتاق فابریک

قیمت کارشناسی پایه :530/000/000 ریال پانصد وسی میلیون ریال معادل پنجاه وسه میلیون تومان

1- توقیف وارزیابی آن توسط کارشناس انجام گردیده که اموال مزبور بمنظور استیفای حق محکوم له از طریق مزایده از مبلغ ارزیابی شروع میگردد2- محل فروش اموال دفتر اجرای احکام مدنی دوم دادگستری اسلامشهر است 3-هرکس می تواند 5روز قبل از مزایده با هماهنگی اجرا از اموال بازدید ودر مزایده شرکت نماید روز انجام مزایده به تاریخ 1400/9/28 از ساعت 10صبح لغایت 11صبح می باشد برنده مزایده باید 10درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده نقدا می بایست پرداخت نماید مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد کرده است وبقیه بها در فرجه قانونی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد پرداخت خواهد شد.ضمنا چنانچه روز مزایده به عللی مصادف با تعطیلی باشد فردای همانروز در همان مکان وهمان ساعت مزایده انجام خواهد شد.   

علی بلندی *دادورز اجرای احکام مدنی دوم دادگستری اسلامشهر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/28ساعت10 الی11