فروش یک دستگاه خودروسواری پرایدسفید مدل1384

430000000

توضیحات

9709980214001006

140068460000433414
اجراي احكام شعبه 191 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران

1400/09/02

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

 

اگهی مزایده اموال منقول

 

بموجب پرونده کلاسه  9900115 ج و دادنامه صادره از شعبه 91  دادگاه عمومی تهران محکوم له جمشید طویل و محکوم علیه  سعید توفیقی  دایر بر توقیف و فروش اموال متعلق به محکوم علیه اموال مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر توصیف و ارزیابی شده ومقرر است از ساعت 9الی10 مورخ 1400/09/29 در محل دفتر مزایده م ق ش مطهری  از طریق مزایده از قیمت430/000/000 ریال نظریه کارشناس شروع میشود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند مال مورد مزایده و بهای ان طبق نظر کارشناس بدین شرح است  مورد مزایده عبارتست از یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 1384 به رنگ سفید روغنی به شماره شاسی 2284549845  و شماره موتور 01190257 سیستم و تیپ پراید جی تی ایکس بنزین سوز با شماره انتظامی 755د27 ایران 33 که گلگیر عقب و درب عقب سمت چپ و درب جلو چپ آسیب دیده است و باطری معیوب است و موتور بصورت خاموش بازدید شده است و لاستیک 30 درصد کارکرد دارد  و در حال حاضر  توسط این اجرا در پارکینگ توقیف شده است /

 

 

 

دادورز اجرای احکام شعبه 191 دادگاه حقوقی تهران

صدری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/29ساعت9الی10