فروش یک دستگاه خودروسواری پرایدسفید مدل1396

700000000

توضیحات

9809980231500997

140068460000431030
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران

1400/09/01

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

درخصوص پرونده اجرایی به شماره بایگانی 984147 صادره از شعبه 150 دادگاه عمومی تهران له : محمد یعقوبی وعلیه میثم خاتم شهرستانی که محکوم ع لیه محکوم است به موجب اجرائیه 98-297 مورخ 98/10/23 به پرداخت مبلغ 1/000/000/000 ریال بابت اصل خواسته درحق محکوم لع و پرداخت نیم عشر درحق صندوق دولت که محکوم له در راستای وصول مطالبات خود مبادرت به توقیف اتومبیل پراید به شماره انتظامی 657  د  38  ایران 10 سایپا ( 131) اس ای SE را نموده و پس از ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل  توقیف وارزیابی گردیده است : خودروی سواری پراید سایپا SE (131) مدل 96 رنگ سفید به شماره انتظامی 657 د 38 ایران 10 شماره موتور 5828690 شاسی 1306658H 411100 NAS متوقف در پارکینگ تهران نو خیابان تهران نو – ( دماوند ) قاسم آباد حک موتور فابریک – اتاق درمحل استاندارد فاقد حک شاسی می باشد با بررسی کف اتاق فاقد پلاک محرمانه شاسی بوده و دارای حک شاسی دستکوب می باشد احتمالاً نمایندگی یا شرکت سایپا که با شماره مطابق می باشدپلاک و مشخصات شاسی فابریک مطابق با پرچ های غیر فابریک بوده و هردو ایربک ( فرمان و شاگرد) عمل کرده و تعویض نشده خودرو با توجه به توقف طولانی روشن نشده و کیلومتر کارکرنامشخص است لاستیک ها 70 درصد اتاق سالم است و اتاق تعویض و اینکه مشخص نمی باشد آیا تعویض اتاق قانونی می باشد یاخیر به جهت عدم رویت مدارک با توجه به مراتب فوق و به صورت بازدید از خودرو ی موصوف مبلغ پایه مزایده 700/000/000 ریال هفتاد میلیون تومان اعلام و مقرر شد در روز سه شنبه مورخ1400/09/30از ساعت9 الی 9/30در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در : تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد . چنانچه برنده مزایده به هردیلی در زمان بهای مزایده ار نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود .

داورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/30ساعت9الی9:30