فروش یک دستگاه خودروسواری لیفت2007نقره ای

1000000000

توضیحات

9809982163701412

140001460000115351
شعبه دوم اجراي احكام مدني(ويژه نيابت) دادگستري شهرستان كرج

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

 گهي مزايده اموال غير  منقول – نوبت اول

بموجب پرونده شماره بايگاني 9901370 شعبه  اجراي احکام مدني دادگستري موضوع کلاسه پرونده 0000699  شعبه دوم نيابت دادگاه عمومي حقوقي نيابت کرج له:  عليه: محکوم عليه محکوم است به پرداخت مبلغ  220785/5000ريال در حق محکوم له  و مبلغ 10/250/000  ريال  درصد به عنوان نيم عشر دولتي در حق صندوق دولت. با توجه به اينکه محکوم عليه در مهلت قانوني در مهلت مقرر نسبت به انجام مفاد حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له و به منظور استيفاي محکوم به و هزينه هاي اجرايي اموال متعلق به محکوم عليه از سوي اين اجرا توقيف و توسط کارشناسي دادگستري کرج بشرح ذيل توصيف و ارزيابي شده و مقرر گرديده از طريق مزايده در مورخ 1400/09/22 از ساعت 8 صبح تا  9 در محل اجراي احکام مدني شعبه دادگستري کرج از طريق مزايده بفروش برسد. مزايده از قيمت 1/000/000/000  ريال شروع و به هر شخص حقيقي و حقوقي که بالاترين قيمت را بدهد فروخته خواهد شد. ده درصد از وجه مزايده را في المجلس بصورت وجه نقد يا چک بانکي تضميني از خريدار اخذ و الباقي وجه مزايده ظرف يک ماه از وي وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حکم تمليک مورد مزايده به نام خريدار منتقل خواهد شد. در صورتي که در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از کسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد. کليه هزينه هاي نقل وانتقال بعهده محکوم عليه است که از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفين مي توانند ظرف مدت يک هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند که در اين صورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده بنام خريدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبين شرکت در مزايده مي توانند ظرف 5 روز قبل از مزايده بااطلاع اين اجرا از مال مورد مزايده بازديد نمايند.

مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر کارشناس بدين شرح است:با  احترام  و  اجراي  قرار  کارشناسي  صادره  مبني  بر  رسيدگي  و  اظهار  نظر  موضوع  پرونده  کلاسه  0000699  در خصوص  بررسي  واصالت  و  تعيين  قيمت  خودرو ي  سواري  پروتن    توسط  اينجانب  حسب  دستور  از  وسيله  نقليه  صدر الاشاره  بازديد  نموده  و  نظريه  کارشناسي  حهت  هر  گونه  بهره  برداري  اعلام  مي  گردد  :

مشخصات خودرو :

شماره انتظامي : 99-639  م 31

نوع :  سواري ليفت 

سيستم :      پروتون

مدل :      2007     رنگ :  نقره اي   

شماره شاسي :  94403

شماره موتور :  3312

تعداد چرخ :      4 چرخ    تعداد محور :    2 محور

تعداد سيلندر :  4 

نوع سوخت :      بنزين 

ظرفيت :  5

 

ب) وضعيت ظاهري و فني خودرو در زمان بازديد کارشناسي :

اطاق وبدنه :  سالم

داشبورد :      سالم         

صندلي وتودوزي :    سالم  دارد 

تجهيزات  : ضبط  و  پخش  دارد 

نقايص ظاهري :.  هر  دو  سمت  نياز  به  صافکاري دارد      موتور : سالم                       

گيربکس :    سالم

ديفرانسيل :    :    سالم

تاير ها :  50  درصد 

ساير  :  خودرو  دور  رنگ  مي باشد 

ارزش پايه خودرو :

با  عنايت به  مراتب  فوق  ارزش  خودرو به  مبلغ1/000/000/000  ريال  معادل  يکصد  ميليون تومان  ارزيابي  واعلام  ميگردد  .

 

دادورز شعبه نيابت کرج-شهرستاني

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/22ساعت8الی9