فروش یک دستگاه خودروسواری لیفان620مشکی مدل1392

101600000

توضیحات

9809980242400979

140068460000415616
شعبه 2 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده خودرو

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 2/99001245/127ج از شعبه 127 دادگاه حقوقی تهران – اجراییه 9800279مورخ 98/9/24 رای داوری – محکوم له آقای عادل معصومیان فرزند محمد با وکالت خانم شراره محمدی – محکوم علیه  آقای پیمان جعفری فرزند منوچهر -محکوم به مبلغ 380/000/000ریال بابت اصل خواسته – هزینه کارشناسی 11/170/000ریال – نیم عشراجرای دولت 19/558/500ریال -حسب ارزیابی خودروی لیفان به شماره 635م72ایران 11 مدل 92 ودارای بازداشتی از شعبه دوم اجرای احکام 4 شورای حل اختلاف به نام محکوم علیه مبلغ 147/904/872ریال – نیم عشراجرای دولت 5/698/113ریال -به  شرح کارشناسی ذیل می باشد .

با سلام و احترام در اجرای قرار کارشناسی مربوطه به پرونده، شماره 9901245 با لحاظ به پرونده متشکله و بازدید از خودرو در پارکینگ 52 جاده مخصوص کرج به شرح ذیل اظهار نظر می نمایم.

مشخصات خودرو:

اتومبیل از نوع سواری لیفان 620 با رنگ مشکی با مدل 1392 با شماره انتظامی 11 635م72 و شماره شاسی 110734 و موتور 120801295 می باشد.

بازدید از خودرو:

از خودرو فوق بازدید گردید از از سمت های پهلوی گلگیر جلوچپ آثار خسارت جزئی دارد – گلگیر عقب راست آثار بازسازی دارد – هر دو درب سمت راست جلو و عقب نیاز به صافکاری و نقاشی دارد – لبه پایین درب صندوق عقب صافکاری و نقاشی می خواهد – فاقد دسته و دنده و کنسول وسط – فاقد باتری – لاستیک ها در حدود 50 % می باشند – گیربکس دستی – و دارای سانروف می باشد.

قیمت:

با نظر به مجموع موارد مطروح و مواضع بازسازی شده و همچنین مواضعی که نیاز به بازسازی دارند و در نظر داشتن مدل اتومبیل و عرف روز بازر و تعیین بهاء بر مبنای پایگاه کارشناسی قیمت این اتومبیل 101/600/000تومان ارزیابی می گردد. برابر یکصد و یک میلیون و ششصد هزار تومان ارزیابی گردید.

تاریخ مزایده  1400/9/16  ساعت 13 الی 13/30  در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری و اتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد مبلغ پیشنهادی به حساب سپرده دادگستری به شماره 2171299056001نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 اقدام نموده والباقی ظرف مهلت 30 روز از تاریخ مراسم مزایده پرداخت شود در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به باز دید خودرو 5 روز قبل از مراسم مزایده جهت هماهنگی به این واحد مراجعه شود .

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی  مجتمع قضایی شهید باهنر  پاکباز

 

تهران – فلكه چهارم تهرانپارس – مجتمع قضايي شهيد باهنر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/16ساعت13الی13:30