فروش یک دستگاه خودروسواری لیفان 620مدل 1394

1200000000

توضیحات

9909982988601253

140091460000493618
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان بهارستان

1400/09/03

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده

در خصوص پرونده 0000630اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بهارستان محکوم علیه آقای مختار جهانگیری محکوم است  برابر نیابت واصله در حق  محکوم له  اسلام میر محمدلو که توسط کارشناس منتخب دادگاه ارزیابی گردیده است که قرار مزایده اموال توقیفی ذیل به تاریخ 1400/9/25روزپنج شنبه  ساعت 9 الی 9:30 درمحل مزایده به نشانی نسیم شهر میدان هفت تیر دادگستری شهرستان بهارستان دفتراجرای احکام مدنی برگزارمی گرددعلیهذا افرادی که مایل به شرکت درمزایده می باشند می توانند درتاریخ فوق الذکر مراجعه وفرد یاافرادی که بالاترین قیمت راپیشنهاد دهند به عنوان برنده مزایده شناخته خواهند شد:

مورد مزایده عبارت از یکدستگاه خودرو لیفان 620مدل 1394 به شماره انتظامی 24ق 636 ایران 21 میباشد و خودرو فاقد پلاک شاسی می باشد بدنه از نظر سقف وستونها تصادف شدید قبلی دارد اتومبیل فوق ستونهای جلو چپ ووسط سقف گلگیر جلو چپ ستون جلو راست سقف سمت راست ستون وسط سمت راست تصادف داشته و  معادل 1200000000ریال معادل یکصد وبیست  میلیون  تومان بر آورد شده است.

ماده129قانون اجرای احکام مدنی: ده درصد پیشنهادی نقدا ازبرنده مزایده أخذ ونامبرده مکلف است ظرف یکماه ازتاریخ مزایده باقیمانده ثمن مورد معامله رابه صندوق دولت تودیع نماید درغیراینصورت ده درصد وصول شده به نفع صندوق دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد متقاضیان میتوانند پنج روزقبل ازموعد مزایده به این اجراء مراجعه نمایند تاترتیب بازدید آنان ازمحل مزایده داده شود./

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/25ساعت9الی9:30