فروش یک دستگاه خودروسواری سمندنقره ای مدل1384

440000000

توضیحات

9709982165600729

140068460000424021
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/08/26

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي  مزايده اموال منقول  منقول نوبت دوم

يك دستگاه سواري سمند شماره 532 ه 64 ايران 22  – مدل 1384 – رنگ:  نقره اي متاليك

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 9900681/ج3 با موضوع محكوميت آقاي رضا باريكاني به پرداخت تعداد 75 قطعه سكه بهار آزادي (كه با توجه به نوسانات بازار ارز و سكه  قيمت هر قطعه سكه تمام بهار ازادي در هنگام مزايده از بانك مركزي استعلام خواهد شد) مبلغ 17/585/250ريال بابت هزينه دادرسي و پرداخت مبلغ 4/500/000ريال بابت دستمزد كارشناس در حق محكوم لها خانم سميرا فرهانيان مقدم، پرداخت مبلغ ريال هزينه  نيم عشر اجرايي در حق دولت؛ در راستاي استيفاء محكوم به، يك دستگاه خودرو سواري با مشخصات فوق و به  شماره 532 ه 64 ايران 22  – مدل 1384 – رنگ:  نقره اي متاليك  از اموال زوج  با مشخصات فوق توقيف؛ خودرو موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

در اجراي قرار صادره ذيل پرونده كلاسه فوق مبني بر ارزيابي يك دستگاه سواري سمند شماره 532 ه 64 ايران 22 در پاركينگ سعادت آباد از اتومبيل فوق بازديد و نتيجه را بشرح ذيل باستحضار ميرساند 1- مشخصات اتومبيل: سواري سمند LX نقره اي متاليك مدل 1384 پلاك 532 ه 64 ايران 22 شماره شاسي 17606108 شماره موتور 12484068678 مي باشد. 2- نتيجه بازديد: در زمان بازديد ساعت 13:00 روز 20/03/1400 در پاركينگ سعادت آباد سواري سمند شماره فوق از نقاط سپر عقب زدگي داشت – سپر جلو ترك داشت – گلگير عقب راست و درب جلو راست و عقب راست آثار بازسازي بتونه و رنگ داشت – گلگير عقب چپ خط طولي كشيده شده بود – پايه چراغ هاي جلو هر دو شكسته بود و با چسب بازسازي شده بود- آيينه جلو چو شكسته بود – درب جلو چپ تعويض شده بود- بطوركلي اطراف اتومبيل آثار زدگي و بازسازي داشت – باطري دشارژ شده بود و امكان روشن كردن موتور ميسر نشد و كيلومتر كاركرد و بيمه شخص ثالث اتومبيل مشخص نبود – لاستيك هاي عقب مستعمل و جلو 40٪ بود و استهلاك قطعات در حد مدل بود 3- ميزان قيمت كارشناسي: سواري سمند LX شماره 532 ه 64 ايران 22 با توجه به موارد فوق الذكر و مدل اتومبيل و شرايط روز 000/000/440 معادل چهل و چهار ميليون تومان بر آورد ميشود

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1400/09/09ساعت 10/45 الي 11 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست في المجلس، ده درصد قيمت كارشناسي خود را ازطريق كارت عابربانك به واحد مزايده تحويل نمايند)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در صورت عدم پرداخت الباقي ثمن مورد مزايده در مهلت مقرر، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد./ 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/09ساعت10:45الی11