فروش یک دستگاه خودروسواری سمندسورن سفید مدل1388

780000000

توضیحات

140050920000705182

140050460000106850
شعبه 5 اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف شهرستان كرمانشاه

1400/08/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

  بسمه تعالی

درخصوص پرونده اجرایی به شماره بایگانی 0000855/ش 5 م، صادره از شعبه33 شورای حل اختلاف مجتمع شهیدبهشتی شهرستان کرمانشاه له آقای افشین صادقی فرزند محبعلی علیه سیده مریم میرمعینی فرزندسیدمهدی  بر محکومیت به پرداخت  مبلغ 100/000/000 ریال بابت محکوم به و هزینه دادرسی به مبلغ 1/690/000 ریال وخسارت تاخیر تادیه ازتاریخ 19/04/1400لغایت اجرای حکم ومبلغ 5/000/000ریال بابت نیم عشر دولتی واحد اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان کرمانشاه ،  باتوجه به اینکه خودرو به شماره انتظامی ایران 19-881 ل89به نام محکوم علیه سیده مریم میرمعینی فرزندسیدمهدی به کدملی 3257193408بابت محکوم به محکوم علیه دراین اجراحاضر ومعرفی نموده است باتوجه به پاسخ واصله راهنمایی ورانندگی به شماره 1001/42001247131مورخه 1400/08/22 که خودرو به نام محکوم علیه بوده ، لذا این اجرا در نظر دارد در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مال منقول یک خودرو سمندسورن رنگ سفیدروغنی ، مدل 1388وضعیت ظاهری خودرو داشبورد مستعمل انتقال نیرو آماده به کار،موتوردرحال کار،صندلی ها مستعمل شاسی ،اتاق(بدنه)کاپوت وگلگیرجلوراست تعویضی ،گلگیرعقب چپ رنگ فرمان سیستم تعلیق وجلوبندی آماده به کار،تایرها60./. دارای زاپاس 60./.(درصورتی که وسیله ازلحاظ اسنادومدارک ونقل وانتقال وشماره گذاری منع قانونی نداشته باشد)ارزش پایه کارشناسی خودرو موردنظردرنمایشگاه های روزحوزه جغرافیایی بدون کسردیون دولتی مبلغ780/000/000ریال معادل هفتادوهشت میلیون تومان تعیین وبرآوردمی گردد. قیمت ارزش پایه خودرو مذکور درمورخ 1400/08/13به کدرهگیری 1400220348654500توسط کارشناس محترم دادگستری کارشناسی و قیمت پایه به مبلغ 780/000/000ریال معادل هفتادوهشت میلیون تومان تعیین وبرآورد گردید . از طریق مزایده حضوری بفروش برساند که مزایده برای روزدوشنبه مورخ 15/09/1400 ساعت 10 صبح درمحل اجرای احکام مدنی شعبه 5 شورای حل اختلاف مجتمع امام خمینی(ره) برگذار می گردد ، طالبین می توانند به استناد ماده 126 قانون اجرای احکام مدنی 5 روز قبل از مزایده، از مال مورد مزایده واقع در میدان جمهوری اسلامی به طرف اداره منابع طبیعی اجرای احکام مدنی شعبه 5 مجوز لازم را جهت بازدید دریافت نمایند و در روز مزایده با همراه داشتن کارت شناسایی شرکت کند و به هرکس که بالاترین قیمت پیشنهاد کند تعلق خواهد گرفت و برنده مزایده مکلف است 10% بهای پیشنهادی را فی المجلس بعنوان سپرده به حساب سپرده دادگستری تودیع و رسید دریافت و باقیمانده آن را حداکثرظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب مزبور واریز کند،درصورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده  129 قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد./.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/15ساعت10