فروش یک دستگاه خودروسواری سمندتاکسی مدل 1388

600000000

توضیحات

9409980243301489

140068460000430815
اجراي احكام شعبه 285 دادگاه خانواده مجتمع قضايي شهيد باهنر تهران

1400/09/01

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده یک دستگاه خودروی  تاکسی سورای سمند کار موضوع پرونده اجرایی 940359/285 /  ج بخواسته مطالبه مهریه صادرشده از شعبه 285 دادگاه خانواده تهران به موجب اجرائیه صادرشده  از بابت مهریه  به شماره 9510420243300127 مورخ 1395/04/09  از سوی خانم الهام اوغر فرزند محمود   علیه  وراث مرحوم  پیمان کاظمی ( به نام های محمود و صوفیا هر دو کاظمی و و خانم زهرا ماندنی ) محکوم به پرداخت مهریه خواهان به  تعداد 460 قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی  در حق محکوم له و نیم عشر دولتی  در حق صندوق دولت  که جهت وصول محکوم به  خودرو  تاکسی سواری سمند کار مدل 1388  به رنگ زرد خورشیدی با نوار شطرنجی مشکی ،  به شماره انتظامی  ایران 33 – 711 ت 67  به شماره شاسی 57094  و به شماره موتور 12488092206  ، که توسط کارشناس منتخب به شرح ذیل ارزیابی گردیده است  و از طرف محکوم علیهم مصون از اعتراض باقی مانده است  به فروش خواهد رسید : خودروی فوق الذکر در سپر جلو و عقب دارای خوردگی  می باشد ، گلگیرها و درب های جلو و عقب سمت چپ خوردگی دارد ، درب موتور از چند ناحیه فرورفتگی دارد، گلگیر جلو و عقب و هر دو درب سمت راست خوردگی دارد .   با توجه به وضعیت روز بازار و عوامل موثر قیمت گذاری ، خودرو مذکور به مبلغ 600/000/000 ریال  معادل شصت میلیون تومان توسط کارشناس منتخب ارزیابی گردیده است مقررگردید  به دلیل مصون ماندن از اعتراض  از طریق مزایده که در تاریخ 1400/09/15 روز  دو شنبه ساعت 09/00  الی 09/30 برگزار میگردد به فروش برسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع میشود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده و ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید و الباقی مبلغ را حداکثر ظرف مهلت یک ماه به حساب سپرده واریز و قبض را به دایره اجرای احکام تحویل نماید در غیر این صورت سپرده او پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد خریداران میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر پنج روز قبل از مزایده در دفتر اجرای احکام شعبه 285 دادگاه عمومی حقوقی تهران واقع در فلکه چهارم تهرانپارس – خ وفادار – مجتمع قضایی شهید باهنر – ط اول مراجعه نمایند ضمنا مزایده در محل اجرای احکام شعبه 285 برگزارمیگردد داشتن کارت شناسائی معتبر جهت شرکت در مراسم مزایده الزامی است. 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/15ساعت9الی9:30