فروش یک دستگاه خودروسواری ساینامشکی مدل1395

1030000000

توضیحات

9909982704900805

140001460000118321
شعبه چهاردهم اجراي احكام مدني(خانواده) شهرستان كرج

1400/08/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرج

با سلام

با احترام؛ به پیوست یک برگ آگهی مزایده ارسال می گردد، دستور فرمایید آگهی مزایده برای یک نوبت وفق مواد 118 و 119 قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر درج آگهی در یکی از روزنامه های محلی و این که موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از 10 روز نباشد چاپ و منتشر و آن را در پرونده قبل از تاریخ 1400/09/18  به این اجرا ارسال فرمایند.

به موجب پرونده كلاسه 0000081صادره از شعبه 3 دادگاه خانواده كرج لها: خانم شيوا اجلال منش فرزند ايرج با وکالت خانم معصومه شاهنظري عليه آقاي سامان يگانه صمدي فرزند حبيب اله که محكوم عليه محكوم است به پرداخت 300 عدد سکه طلاي تمام بهار آزادي به نرخ روز بابت مهريه و مبلغ 2/000/000 ريال بابت هزينه دادرسي و مبلغ 4/000/000 ريال بابت حق الوکاله وکيل در حق محكوم له و مبلغ پنج درصد ازمحکوم به بابت هزينه اجرايي با توجه به اينكه اجرائيه صادره به محكوم عليه ابلاغ شده و در مهلت مقرر نسبت به اجراي حكم اقدام ننموده است بنا به در خواست محكوم له به منظور استيفاي محكوم به و هزينه هاي اجرايي  يک دستگاه خودروي ساينا به شماره 73  ن 477 ايران 68 متعلق به محکوم عليه مي باشد، از سوي اين اجرا توقيف و توسط كارشناس رسمي دادگستري به شرح زير توصيف و ارزيابي شده و مقرر است در مورخ 1400/09/18 از ساعت 8 لغايت 9 در محل اجراي احكام مجتمع خانواده از طريق مزايده بفروش مي رسد، مزايده از مبلغ 1/030/000/000 ريال وفق نظريه كارشناسي شروع مي شود و به هر شخص حقيقي و حقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد يا چك بانكي تضميني از خريدار اخذ و الباقي ظرف يك هفته از وي وصول خواهد شد وپس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد در صورتي كه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد كليه هزينه هاي نقل و انتقال به عهده محكوم عليه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد. طرفين مي توانند ظرف يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند كه در اين صورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبين به شركت در مزايده مي توانند ظرف پنج روز قبل از مزايده با اطلاع اين اجرا از مال مورد مزايده بازديد نمايند

مشخصات مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر كارشناس بدين شرح است

خودروي سواري ساينا مشکي متاليک سيستم سايپا مدل 1395 شماره شاسي 5705003 شماره موتور 8322845 تعداد محور 2 تعداد سيلندر 4

وضعيت ظاهري و فني خودرو در زمان بازديد کارشناسي : سپر جلو و عقب ، دور تا دور خودرو  داراي خط و خش مي باشد داشبورد متناسب با مدل خودرو ، صندلي و تو دوزي متناسب با مدل خودرو ، گيربکس متناسب با مدل خودرو ، نقايص ظاهري از قبيل سپرها  و دور تا دور بدنه خودرو داراي خط و خش مي باشد تايرها 30درصد خودروي مذکور از مورخه 1400/02/06 در پارکينگ خسروي واقع در جاده قزلحصار جنب شرکت آذين خودرو متوقف بوده و ترخيص وسيله نقليه مستلزم سرويس مکانيکي ، پرداخت هزينه هاي ترخيص ، خلافي ، مزايده و…. است 

ارزش خودرو با عنايت به مراتب فوق به مبلغ  يک ميليارد و سي ميليون ريال معادل يکصدو سه ميليون تومان تعيين مي گردد 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/18ساعت8الی9