فروش یک دستگاه خودروسواری زانتیا نقره ای مدل1384

480000000

توضیحات

9809982691800172

140001460000118859
شعبه 4 اجراي احكام مدني مجتمع شماره 2 (شهيد ملك زاده )شوراي حل اختلاف كرج

1400/08/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول

باسمه تعالی

باسلام

به موجب پرونده کلاسه 983322 اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهید ملک زاده کرج و اجرائیه 980175 صادره از شعبه 34 شورای حل اختلاف محکوم علیه محمد الهامیان فرزند علی محکوم است به پرداخت مبلغ 468/678/795 ریال بابت محکوم به در حق محکوم له فرهنگ داودی ویکی و مبلغ 23/433/939 ریال بابت نیم عشر دولتی باتوجه به اینکه نامبرده در موعد مقرر قانونی مفاد حکم را اجرا ننموده حسب تقاضای محکوم له خودرو محکوم علیه به شرح زیر به وسیله این اجرا توقیف و توسط کارشناس ارزیابی گردیده است و مقرر است از طریق مزایده در تاریخ 1400/9/14 ساعت 12/30 الی 13/30 در چهاراه طالقانی- ساختمان سابق دادسرای ناحیه3 اجرای احکام مدنی به فروش برسد . مزایده از قیمت پایه کارشناسی 480/000/000 ریال شروع می شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید 10% از قیمت مزایده به صورت وجه نقد یا چک بانکی (تضمین شده ) فی المجلس از برنده مزایده دریافت میشود والباقی وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی دادورز اجرا تعیین می گردد و حد اکثر یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد از خریدار اخذ و اموال به نامبرده تحویل خواهد شد در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد در صورتیکه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل شود مزایده فردای اداری همان روز در همان ساعت و مکان برگذار می گردد شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می شود وقبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شکایت ) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد ضمنا” طالبین میتوانند ظرف 7 روز قبل از مزایده به دفتراجرا مراجعه وبا هماهنگی اجرا از اموال بازدید نمایند .م/ع 

اموال مورد مزایده وبهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است : یک دستگاه خودرو سواری سیتروئن زانتیا به شماره انتظامی 615 و 66 ایران 77

مشخصات اسنادی خودرو :

کاربری : سواری  مدل : 1384  تعداد محور : 2 سیستم : سیتروئن زانتیا  رنگ: نقره ای متالیک  تعداد چرخ : 4 شماره موتور: 00420572  تعداد سیلندر:4  ظرفیت:جمعا 5نفر  شماره شاسی: 123850  نوع سوخت: بنزین

وضعیت ظاهری و فنی در زمان بازدید:

اتاق و بدنه: سپر جلو و عقب دور تا دور دارای آثار رنگ آمیز و … می باشد  داشبورد: متناسب با مدل خودرو

نواقص ظاهری:

از قبیل سپرها دور تادور دارای آثار بازسازی می باشد .تجهیزات دارای سیستم صوتی و آمپلی فایر و … می باشد .تایرها : 50 درصد    سایر : خودروی مذکور بیش از 3 ماه در پارکینگ سعیدی یافت اباد متوقف بوده و بهربرداری مجدد از وسیله نقلیه مستلزم سرویس مکانیکی و  تعویض روغن و پرداخت هزینه های ترخیض و … می باشد .

توضیحات : با عنایت به موارد فوق ارزش خودرو به مبلغ چهل و هشت میلیون تومان تعیین میگردد.م/ع

دادورز واحد اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف کرج مجتمع شهید ملک زاده –    عسگری 

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/14ساعت12:30الی13:30