فروش یک دستگاه خودروسواری ریوLS1500CCنوک مدادی مدل1390

1300000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809982611800523
شماره آگهی:
140001460000114675
شعبه صادر کننده:
شعبه ششم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج
تاریخ صدور:
1400/08/23
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول – نوبت اول

بموجب پرونده اجرایی فوق صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی کرج محکوم علیهم : مهدی و داود وهادی ومرتضی ومجتبی همگی قشلاقی و زبیده ناصر خاکی محکومند با توجه به سهم هر یک پرداخت مبلغ 2/600/000/000 ریال در حق محکوم له : مریم قشلاقی و 5 درصد نیم عشر دولتی شرح ذیل توصیف و ارزیابی شده و مقرر گردیده از طریق مزایده در مورخ 15/ 9 /1400 از ساعت9تا 10 در محل اجرای احکام مدنی شعبه دادگستری کرج از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت ریال طبق نظریه کارشناس شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را بدهد فروخته خواهد شد. ده درصد از وجه مزایده را فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی وجه مزایده ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده محکوم علیه است که از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین می توانند مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده

بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده بااطلاع از مال مورد مزایده بازدید نمایند.

اموال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:

1-قبض سپرده سرمایه گذاری علی الحساب هزینه سفر حج تمتع .

شماره قبض : 671947کدشناسایی : 06719276926862921شماره حساب : 971947

تاریخ صدور : 1385/5/26صاحب قبض : ذبیح اله قشلاقی

ارزش قبض سپرده : بالحاظ نمودن کلیه عوامل موثردرموضوع مبلغ 350/000/000 ریال معادل سی وپنج میلیون ریال می باشد.

……………………………………………………………..

2-مشخصات خودرو :

شماره انتظامی : 68 -469 ن 42نوع : سواری سیستم : ریوLS1500CC

مدل : 1390 رنگ : نوک مدادی شماره شاسی : NAS610022N1200852

شماره موتور : 1099024تعداد چرخ : 4 چرخ تعداد محور : 2 محورتعداد سیلندر : 4 نوع سوخت : بنزین ظرفیت : 5

ب) وضعیت ظاهری و فنی خودرو در زمان بازدید کارشناسی :

اطاق وبدنه : دارای خط وخش دور تا دور و دارایضرب از ناحیه درب عقب چپ و گلگیر عقب چپ و سپر جلو می باشد . داشبورد : سالم صندلی وتودوزی : مستهلک تجهیزات : باربند سقفی

نقایص ظاهری :. آینه ها و سپرجلو موتور : سالم گیربکس : سالم دیفرانسیل : : ندارد تایر ها : مستهلک

سایر : اطراف خودرو دارای خط و خش سراسری است و سپر جلو ضربه دارد ونیاز به باسازی دارد و همچنین درب عقب و گلگیر عقب چپ نیز دارای ضربه است که نیاز به باسازی دارد و نقص موتوری لحظه بازدید نداشته است .ارزش پایه خودرو :

با عنایت به مراتب فوق ارزش خودرو به مبلغ 1/300/000/000ریال معادل یکصد و سی میلیون تومان دارد .

دادورزشعبه 6 اجرای احکام دادگستری کرج – سعیدصحرائی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/15ساعت9الی10