فروش یک دستگاه خودروسواری تیبا

100000000

توضیحات

9909982921201327

140091460000465280
شعبه اجراي احكام مدني بخش فشافويه تهران

1400/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

 

متن آگهي:

مزایده در خصوص پرونده کلاسه بایگانی0000218    محکوم له  حانیه ثقفی    به طرفیت محکوم علیه    سیدسجادحسینی مقدار  محکومیت به مبلغ 2/500/000/000 تومان      ،نسبت به اموال منقول(یک دستگاه خودروی سواری تیبا به شماره انتظامی 29 ی 935 ایران 77 به شماره شاسی NAS821100G1053438 و شماره موتورM158311265  که در موقعیت پارکینگ فرودگاه امام میباشد

 

بازدید از وسیله:

از سواری تیبا به شماره انتظامی هاچ بک 29 ی 935 ایران 77 ازدید به عمل آمد که از ناحیه سپر جلو آثار خط و خش روی درب جلو  عقب و راست گلیگر عقب چپ و آثار خط و خوش بروی درب های جلو و عقب چپ مشاهده  گردید باتوجه به استعلام به عمل آمد و نوسانات قیمت دربازار خودرو و قیمت امروز این حودرو  در بازار مبلغ  100/000/000 تومان  معادل یک میلیارد ریال ارزیابی میگردد

 

یک دستگاه برش هوا گاز هفت نازله کارا ساخت ایران به شماره سریال 931503310 که در زمان بازدید قابل کنترل بوده با در نظر گرفتن و نواقص مشاهده شده استهلاک کاری و نحوه نگهداری ماشین آلات و تجهیزات با در نظرداشتن وضعیت فعلی حاکم بر صنایع گزارش ارزیابی را بر مبنای ارزشهای پایه به مبلغ 2/250/000/000 ریال معادل دو میلیارد و دویست پنجاه میلیون ریال اعلام  می گردد

مزایده در روز دوشنبه  به تاریخ1400/09/09    از ساعت  9:00  صبح الی 10:00    صبح در محل اجرای احکام فشافویه به آدرس حسن آباد فشافویه خ انقلاب خ ش زندی انتهای خ دادگاه فشافویه برگزار میگردد خریدار 10 درصد ثمن را باید معامله را باید پرداخت و مابقی را ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت در غیر اینصورت به نفع دولت ضبط خواهد شد و جهت بازدید از اموال مزایده از تاریخ  1400/09/04 تار روز مزایده بلامانع میباشد

مدیر اجرای احکام مدنی

علی اصغرملکی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/09ساعت9الی10