فروش یک دستگاه خودروسواری تیبا سفیدمدل1394

320000000

توضیحات

9809983030800462

140001460000118826
شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فرديس

1400/08/29

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول – نوبت اول

به موجب پرونده کلاسه 981884 این اجرا ودادنامه واجرائیه صادره از شعبه3 دادگاه حقوقی فردیس له مجید شهمیری  وعلیه فاطمه ، زهرا ، محمود ، ابراهیم ، حمیده ، منیژه ، احمد  همگی شهمیری که محکوم علیه محکوم است  به  فروش دو دستگاه خودرو سواری روآ به شماره انتظامی 117 س 92 ایران 12 خودرو تیبا  به شماره انتظامی 161 د 67 ایران 38 در حق محکوم له  با توجه به اینکه اجرائیه صادره به محکوم علیه ابلاغ شده ودر مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست خانم فاطمه شهمیری به منظور استیفای وراث وهزینه اجرائی اموال منقول مذکورتوسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف وارزیابی شده ومقرر است در مورخ 1400/09/27 از ساعت 11 الی 11:30 در محل اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی فردیس از طریق مزایده به فروش می رسد ، مزایده از مبلغقید شده در نظریه کارشناسی شروع می شود وبه هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ والباقی ظرف مدت یک ماه از وی وصول خواهد شد وپس از انجام مراحل قانونی وصدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد  درصورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است واز محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نماید که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد  مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد ضمناً طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده باز دید نمایند چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت ومکان برگزار خواهد شد مال مورد مزایده وبهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است  : مشخصات خودرو :  بشماره انتظامی  ایران 68  161 د 67  نوع:  سواری  سیستم : سایپا  تیبا مدل : 1394  رنگ : سفید  شماره شاسی : 5823207  شماره موتور :  8202825  تعداد چرخ :  چهار چرخ  تعداد محور :  دو محور  تعداد سیلندر  : چهار سیلندر  نوع سوخت : بنزین  ظرفیت : چهار نفر  وضعیت ظاهری و فنی خودرو ( در بازدید ) :  اطاق و بدنه : گلگیر  جلو راست  خودرو گی دارد  داشبورت : سالم  است صندلی و تودوزی : سالم است  تجهیزات : ندارد% کارخانه ای%  نقایص ظاهری : پهلوی چپ خط و خش دارد  موتور : سالم است گیربکس :  سالم است  دیفرانسیل : سالم است تایر ها :  40% آج دارد  باطری فرسوده است  توضیحات : برابر اتعلام از بیمه مرکزی خودرو فوق تا تاریخ 21/8/1396 نزد بیمه ایران دارای اعتبار و مبلغ بابت تمدید از هزینه و قیمت کارشناسی کسر گردید  ارزش پایه خودرو  :  باعنایت به مراتب فوق همچنین میزان استهلاک بر مبنای سال تولید و کیلومتر کارکرد قیمت خودرو مبلغ 730/000/000 ریال معادل هفتادو سه میلیون تومان  و بشماره انتظامی  ایران 12  117 س 92  نوع:  سواری  سیستم و تیپ : پژو روآ  مدل : 1385  رنگ : خاکستری  شماره شاسی : 15421591  شماره موتور :  11685024448  تعداد چرخ :  چهار چرخ  تعداد محور :  دو محور  تعداد سیلندر  : چهار سیلندر  نوع سوخت : بنزین – LPG ظرفیت : چهار نفر  وضعیت ظاهری و فنی خودرو ( در بازدید ) :  اطاق و بدنه : پهلوی چپ خط و خش ، شاسی جلو راست خودروگی دارد و دارای زدگی جلو راست دارای چروک و خوردگی ئمی باشد  داشبورت : سالم  است صندلی و تودوزی : سالم است  تجهیزات : رینگ اسپرت ، ضبط فابریک کارخانه است  نقایص ظاهری : اطاق در اثر آفتاب شدید رنگ آن دچار سوختگی شده است درب موتور رنگ پریدگی و زنگ زده دارد . توضیحات : برابر اتعلام از بیمه مرکزی خودرو فوق تا تاریخ 21/11/1399 نزد بیمه کوثر دارای اعتبار بوده 4/650/000 تومان جهت تمدید هزینه الزامیست که از مبلغ کارشناسی کسر گردید ارزش پایه خودرو  :  باعنایت به مراتب فوق همچنین میزان استهلاک بر مبنای سال تولید و کیلومتر کارکرد قیمت خودرو مبلغ 320/000/000 ریال معادل سی و دو میلیون تومان  به نظر میرسد.

آدرس مورد مزایده : فردیس – پارکینگ پارسیان

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری فردیس- عابدی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/27ساعت11الی11:30