فروش یک دستگاه خودروسواری تیباسفید مدل1391

750000000

توضیحات

140068920000888262

140068460000428227
شعبه 3 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/08/30

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده  خودرو

به موجب پرونده اجرایی  0002882/126ج3از شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران   -داد نامه 1400406 مورخه  1400/04/19اجرائیه 1400865مورخه 1400/05/24    محکوم له ملیکا  الماسی  حشیانی فرزند ابراهیم –   محکوم علیهما آقای  عباس  قربانی سیاوشانی  فرزند   حسنعلی -خانم  عاطفه  شاپسندی فرزند  علی اکبر -موضوع  تقسیم ترکه    خودروی   ایران 20/ 826ل89    کد – شماره انتظامی    -سواری تیبا  231   سفید رنگ    مدل 1391  به شرح کارشناسی ذیل  می باشد

ایران 20/ 826ل89    کد – شماره انتظامی    1

تیبا  231    نوع و سیستم    2

1391  سفید     مدل  و رنگ    3

  168783    کیلومتر کارکرد    4

چهار سیلندر8056915    شماره موتور    5

5715742    شماره شاسی    6

بنزین    نوع و سوخت     7

درب صندوق عقب و سپر عقب تصادفی و بازسازی شده است

عاج لاستیک ها  حدود 40%    وضعیت اطاق و بدنه    8

سالم است در حد مدل

    وضعیت دستگاه و انتقال نیرو    9

750/000/000 ریال معادل هفتاد و پنج میلیون تومان     قیمت پایه کارشناسی    10

نکته .

در صورت عدم فروش به قیمت پیشنهادی فروش آن تا ده درصد زیر قیمت پیشنهادی از نظر اینجانب بلامانع است 

تاریخ مزایده 1400/09/28ساعت10 الی10/30 در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت  الکترونیک  در واحد مزایده  اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید خودرو 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر  پاكباز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/28ساعت10الی10:30