فروش یک دستگاه خودروسواری تویوتا پریوس سفید مدل2017

10000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920000888262
شماره آگهی:
140068460000429026
شعبه صادر کننده:
شعبه 3 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران
تاریخ صدور:
1400/08/30
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده خودرو

به موجب پرونده اجرایی 0002882/126ج3از شعبه 126 دادگاه حقوقی تهران -داد نامه 1400406 مورخه 1400/04/19اجرائیه 1400865مورخه 1400/05/24 محکوم له ملیکا الماسی حشیانی فرزند ابراهیم – محکوم علیهما آقای عباس قربانی سیاوشانی فرزند حسنعلی -خانم عاطفه شاپسندی فرزند علی اکبر -موضوع تقسیم ترکه خودروی تویوتا پریوس سواری مدل 2017 سفیدصدفی متالیک به شماره انتظامی 464ج41ایران10به شرح کارشناسی ذیل می باشد.

مدیر محترم اجرای احکام شعبه 3 دادگاه عمومی و حقوقی با هنر

احتراما عطف به نامه فوق از یک دستگاه خودرو به شرح زیر بازدید و اعلام نظر میگردد

شرح موضوع ردیف

ایران 10 464ج41 کد – شماره انتظامی 1

تویوتا پریوس نوع و سیستم 2

2017 سفید صدفی متالیک مدل و رنگ 3

——- کیلومتر کارکرد 4

9659772 چهار سیلندر شماره موتور 5

3538174 شماره شاسی 6

هیبرید (بنزین +برق) نوع و سوخت 7

درب های جلو و عقب چپ + خوردگی گلگیر عقب چپ تصادفی است

باطری نیاز دارد عاج لاستیک ها حدود 60% وضعیت اطاق و بدنه 8

سالم است در حد مدل

وضعیت دستگاه و انتقال نیرو 9

000/000/000/10ریال معادل یک میلیارد تومان قیمت پایه کارشناسی 10

نکته : فقدان بیمه نامه اتومبیل لحاظ شده است

در صورت عدم فروش به قیمت پیشنهادی فروش آن تا ده درصد زیر قیمت پیشنهادی از نظر اینجانب بلامانع است

تاریخ مزایده 1400/9/28 ساعت 11 الی 11/30 در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت الکترونیک در واحد مزایده اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید خودرو 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر پاكباز

تهران – فلكه چهارم تهرانپارس – مجتمع قضايي شهيد باهنر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/28ساعت11الی11:30